Kunnanhallitus, kokous 1.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Mäntyharjun kunta II kolmannesvuosiraportti 31.8.2018

MjuDno-2018-572

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain raportin yhteydessä. Raportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-8 kuukausien osalta sekä arvionsa koko vuoden toteumasta.
Mahdollisista määrärahojen ylityksistä on myös raportoitava tässä yhteydessä.
Kolmannesvuosiraportti  II/2018 toimii samalla talousarvion 2019 valmistelun apuna.

Raportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä tavoitteiden että toiminnan osalta ja sopia lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportti on käsitelty sivistys- ja teknisessä lautakunnassa ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

Tuloslaskelma  31.8.2018 näyttää 425 290 €:n ylijäämää.

Raportin käsittelyn yhteydessä lautakunnat ovat myös arvioineet toimintakatteen toteutumista vuonna 2018. Taloudellisesti merkittävimpien lautakuntien / kunnanhallituksen osalta arviot toimintakatteen toteutumisesta näyttävät seuraavilta:
- kunnanhallitus  -206 131 €
- sivistyslautakunta  +-0
- tekninen lautakunta +-0

Vuoden 2018 verotulokertymä (Kuntaliiton ennuste 09/2018) näyttää, että toteuma 2018 olisi 329 000 € yli talousarviovarauksen. Valtionosuuskertymä näyttää ylittävän talousarvin 79 000 €:lla.

Tuloslaskelman perusteella toimintatuotot ovat toteutuneet 97,4 prosenttisesti (85 466 € alle talousarviovarauksen).

Liitteessä on mukana kunnan tytäryhtiöiden raportit ajalta 1-8/2018.

Kunnan vuoden 2018 investointivarauksesta 2 705 000 € (netto) on toteuma 1-8  ajalla 939 750 € (netto ).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee vuoden 2018 II osavuosikatsauksen tiedoksi ja
  2. saattaa osavuosikatsauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen, tekninen johtaja Tapio Montonen sekä hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).