Kunnanhallitus, kokous 1.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Seurojentalojen ylläpitoavustukset 2018

MjuDno-2018-520

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan vuoden 2018 talousarviossa on 5.000 € määrärahavaraus käytettäväksi seurojentalojen ylläpitoavustuksiin.

Kunnanhallitus on 2016 päättänyt seurojentalojen ylläpitoavustusten jakamisesta seuraavaa:

1. Seurojentalon on oltava rekisteröidyn yhdistyksen / yhdistysten omistuksessa ja sijaittava Mäntyharjun kunnan alueella.
2. Avustuspäätöstä tehtäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen tilanne.
3. Hakijan saama avutus on suuruudelan maksimissaan kiinteistöstä maksettavan kiinteistöveron suuruinen.
4. Avustuksen hakemisesta ilmoitetaan paikallislehdessä, kunnan kotisivuilla ja kunnan virallisella ilmoitustaululla.

Pitäjänuutisissa 16.8.2018 on ollut ilmoitus vuoden 2018 seurojentalojen ylläpitämiseen varatun määrärahan hausta. Tarkempi ilmoitus, josta selviää hakemuksen liitteeksi vaadittavat selvitykset ja avustusten jaossa noudatettavat seikat on julkaistu kunnan kotisivuilla ja kunnan virallisella ilmoitustaululla 16.8.2018.

Vapaamuotoiset hakemukset on tullut toimittaa kuntaan 14.9.2018 klo 15.00 mennessä.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kuusi (6) kpl.

Hakemukset ovat nähtävillä hallintosihteerin huoneessa kunnantalon aukioloaikoina.

Hakemuksissa oli liitteenä vaaditut selvitykset: todistus yhdistyksen rekisteröinnistä, vuoden 2017 vahvistettu tilinpäätös, talousarvio 2018 sekä lasku vuoden 2018 kiinteistöverosta.

Hakemusten yhteissummaa on 3.171,27 €, joten talousarvioon varattu määräraha riittää ko. tarkoitukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus jakaa seurojentalojen ylläpitämiseen varatun avustuksen 2018 seuraavasti:

- Enonkylät ry 836,47 €

- Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura ry 453,27 €

- Koirakiven Nuorisoseura ry 372,41 €

- Mäntyharjun Nuorisoseura ry 459,22 €

- Mäntyharjun Sosialidemokraatit ry 846,17 €

- Toivolan kylät ry 203,73 €.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen jäsen Timo Kuoksa ja valtuuston 2. varapj. Ari Hartonen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (HallintoL 28 § 1 mom.)

Tiedoksi

Hakijat, kirjanpitäjä Anne Pajunen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.