Kunnanhallitus, kokous 1.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Talousarvion 2018 muutokset / tekninen lautakunta

MjuDno-2018-555

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen 15.1.2018 § 3 hyväksymän talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohjeen talousarvion sitovuusmääräyksissä sanotaan seuraavaa: "Talousarvion lautakuntatason menovarausta ei saa ylittää. Mikäli lautakuntatason talousarvio ei pidä tulee lautakunnan hakea lisämäärärahaa viimeistään kolmannesvuosiraportin yhteydessä. Lisämääräraha tulee ilmoittaa menokohdittain ja tileittäin. Talousarviosta vastuullisten henkilöiden on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin havaitessaan määrärahan riittämättömyyden." 

Teknisen lautakunnan alaisten investointien osalta on tarve tehdä hankkeiden toteumisen mukaisesti tarkennuksia kustannusten jakautumiseen investointien kesken. Kaikki kustannukset ovat alv 0 %.

Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulun suunnitteluun on varattu vuodelle 2018 yhteensä 50.000 euroa. Hankkeen kilpailutusta on tarpeen aikaistaa siten, että päätöksenteko voidaan tehdä huomioiden valtuuston päätöksentekoon tarvittava aika. Suunnitteluun tarvitaan vuodelle 2018 lisää 20.000 euroa, jotta suunnitelma ja laskenta-asiakirjat saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Kisala

Kisalan suunnitteluun on varattu vuodelle 2018 yhteensä 150.000 euroa.  Hankkeen kilpailutusta on tarpeen aikaistaa siten, että päätöksenteko voidaan tehdä huomioiden valtuuston päätöksentekoon tarvittava aika. Suunnitteluun tarvitaan vuodelle 2018 lisää 50.000 euroa, jotta suunnitelma ja laskenta-asiakirjat saadaan valmiiksi tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Terveyskeskus

Terveyskeskuksen peruskorjaushankkeeseen on varattu vuodelle 2018 yhteensä 20.000 euroa takuuajan tarkastuksiin ja asiantuntijapalkkioihin. Vuonna 2018 on ollut tarvetta korjata terveyskeskuksen urakkaan kuulumattomia viemäreitä. Tähän mennessä toteutuneet kustannukset ovat 49.040 euroa. Arvio vielä vuoden 2018 aikana tehtäville urakkaan kuulumattomille töille on n. 20.000 euroa sillä varauksella, että korjaamattomat viemärit voidaan vielä korjata tämän vuoden aikana.

Terveyskeskuksen urakan aikana kunta on saanut hyvitystä sukittamatta jätetyistä viemäreistä 145.000 euroa. Osa viemäreistä oli hyväkuntoisia muoviviemäreitä ja osa oli keittiön alueella, jossa ei tehty muutostöitä. Olettamus oli silloin, että keskuskeittiön rakentaminen toteutuu nopeammalla aikataululla. 

Viemärin korjaukset toteutetaan neuvottelumenettelyurakkana.

Lisämäärärahatarve on yhteensä 50.000 euroa. 

Kunnantalo

Kunnantalon tilajärjestelytyöt aloitettiin 11/2017 suunnittelulla, varsinaiset rakennustyöt aloitettiin 1/2018 2. kerroksen neuvottelutilojen ja rakennusvalvonnan työhuoneiden rakentamisella sekä 1. kerroksen muutostöillä, jonka jälkeen pohjakerrokseen jäi vain arkisto- ja varastotiloja.

Hankkeen arvioitu kustannusarvio oli 11/2017 n.120.000 euroa, joka jaettiin vuodelle 2017 20.000 euroa ja vuodelle 2018 100.000 euroa. Vuonna 2017 toteutui vain suunnittelukustannuksia 4.270 euroa. Vuodelle 2018 on toteuma yhteensä 137.511,66 euroa. Arvio tulevista laskuista ja työn loppuun saattamisesta on n. 10.000 euroa.

Vaihtoehtona korjaustöille tutkittiin 11/2017 vuokrattavia väistötiloja 36 kk - 60 kk vuokrasopimuksella. Kuukausivuokrat olivat 5.800 - 8.900 euroa/kk ja kokonaisvuokra vuokra-ajalle oli n. 320.000 euroa sekä lisäksi tarvittavat rakennustyöt.

Tilojen sovittaminen nykyiseen kunnantaloon tuli arviolta 150.000 - 200.000 euroa edullisemmaksi kuin vuokraratkaisu. 

Lisämäärärahatarve on yhteensä 50.000 euroa.

Tervaniemi

Tervaniemen alueelta on varattu kolmesta varattavasta rakennuspaikasta kaksi. Tervaniemi on asemakaavoitettua aluetta, jolle ei ole rakennettu kaavan mukaisia kaavateitä eikä kunnallistekniikkaa. Alueelle teetetään kokonaissuunnitelma kunnallistekniikan rakentamisesta sisältäen kadut, vesihuollon ja katuvalaistuksen. Hanke rakennetaan vaiheittain siten, että varatuille tonteille päästään rakentamaan kesällä 2019. 

Hanke ei ole mukana vuoden 2018 investointiohjelmassa.

Suunnittelun käynnistämiseksi hankkeelle esitetään vuodelle 2018 määräraha 40.000 euroa kohtaan liikenneväylät.

Vesilaitos

Vesilaitokselle esitetään vesihuollon suunnitteluun vuodelle 2018 yhteensä 20.000 euron määrärahaa verkostorakentamiseen.

Parkour / Skeitti

Parkourhankkeelle on varattu vuodelle 2018 yhteensä 70.000 euroa, jonka lisäksi on saatu LC Mäntyharjulta 10.000 euron lahjoitus. Koko hankkeen kustannusarvio oli yhteensä 80.000,00 euroa. Avustus huomioiden kunnan nettomenovaraus on ollut 70.000 euroa.

Toteutuneet kustannukset ovat olleet yhteensä 82.116,63 euroa. Lahjoitus huomioiden kunnan todellinen nettokustannus hankkeessa on yhteensä 72.116,63 euroa. 

Lisämäärärahatarve on yhteensä 12.116,63 euroa.

Katuvalot

Katuvalojen rakentaminen on suunniteltu rakennettavaksi leasing-rahoituksella. Hankkeen suunnittelukustannukset ovat vuodelle 2018 n. 30.000 euroa. Lisäksi vuodelle 2018 on arvioitu toteutuvia rakentamiskustannuksia n. 150.000 euroa. 

Katuvalojen rakentaminen esitetään aloitetavaksi vuonna 2019 ja jatketaan loppuun vuoden 2020 aikana.

Arvioitu rakentamiskustannus katuvalojen uusimiseen on kaikkiaan 450.000 euroa.

Hankkeelle esitetään vuodelle 2018 suunnittelurahaa 30.000 euroa.

Investointien rahoitus

Lisämäärärahaesitykset voidaan kattaa pienentämällä keskuskeittiön investointivarausta vastaavalla summalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle investoinneille lisämäärärahaa vuodelle 2018 seuraavasti:

1. Kirkonkylän koulu 20.000 euroa,

2. Kisala 50.000 euroa,

3.Terveyskeskus 50.000 euroa,

4. Kunnantalo 50.000 euroa,

5. Liikenneväylät 40.000 euroa,

6. Vesilaitos 20.000 euroa,

7. Parkor/Skeitti 12.200 euroa,

8. Katuvalot suunnittelu 30.000 euroa, sekä

9. Pienentämään Ruokala / keskuskeittiön investointivarausta yhteensä 272.200 euroa. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Varajäsen Erja Halinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17:18.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 talousarvion kohtaan investoinnit tehdään määrärahamuutos (lisäys) vuodelle 2018 seuraavasti:

1. Kirkonkylän koulu 20.000 euroa,

2. Kisala 50.000 euroa,

3.Terveyskeskus 50.000 euroa,

4. Kunnantalo 50.000 euroa,

5. Liikenneväylät 40.000 euroa,

6. Vesilaitos 20.000 euroa,

7. Parkor/Skeitti 12.200 euroa,

8. Katuvalot suunnittelu 30.000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Tapio Montonen sekä hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).