Kunnanhallitus, kokous 1.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Vanhusten palvelukeskus Ruskahovi / aiesopimus kiinteistön myynnistä

MjuDno-2018-477

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta on käynyt keväästä 2018 keskusteluja palvelukeskus Ruskahovin kiinteistön omistuksesta usean valtakunnallisen vanhusten palveluasumiseen erikoistuneen yrityksen kanssa. Ennen  kunnan aloitteesta tehtyjä yhteydenottoja kunta on  tiedustellut Essoten halukkuutta omistusjärjestelyihin Ruskahovin osalta. Essote on ilmoittanut, että epävarmassa maakuntahallinto- / sote-tilanteessa heillä ei ole valmiutta omistusjärjestelyihin tai nykyisen vuokrasopimuksen muuttamiseen siten, että kunnan kiinteistöriski poistuisi / olennaisesti vähenisi.

Ennen neuvottelujen aloittamista kunnanhallitus on antanut viranhaltijoille mandaatin neuvotteluihin ja asettanut tavoitteet.
Kunta on neuvotteluissa tavoitellut kiinteistöön liittyvien riskien poistamista, asumispalvelun varmistamista lähipalveluna, ns. monipalvelumallin toteuttamista ja kiinteästi Ruskahovin toimintaan liittyvän päivätoiminnan varmistamista.

Kunnan ja eri toimijoiden välisiin neuvotteluihin on osallistunut Essoten henkilöstöä. Essoten johto on lisäksi pidetty kunnan toimesta ajantasalla prosessin etenemisestä.

Kunnan  omistama  palveluasumiskäytössä olevaan kiinteistöön liittyy riskejä; kiinteistöstön vuokrasopimuksen kesto on sidottu maakuntahallinnon toteutumiseen (nykyisen tiedon mukaan maakunnilla on  mahdollisuus irtisanoa vuokrasopimukset  päättymään 1.1.2014), osa kiinteistöstä edellyttää lähivuosina peruskorjausta, tilaratkaisultaan  kiinteistö on  90-luvun tuote (mm. huoneiden mitoitus ei täytä uusia vaatimuksia, käytävä-/eteistiloja on paljon) ja kiinteistöstä puuttuu springlaus-järjestelmä.
Em. kiinteistöriskit ovat taloudellisia, mutta tärkeintä on huomioida, että tulevassa sote- maakuntauudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille, jolloin yksittäisen kunnan vaikutusmahdollisuus toiminnan pysymisestä lähipalveluna on hyvin pieni. Mitään takuita ei voida saada, että tuleva maakuntahallinto jatkaa palvelutuotantoa peruskorjausta vaativassa mitoitukseltaan  vanhassa kiinteistössä eikä keskitä palvelua maakuntatasolla kuntarajoista välittämättä.

Käsiteltävä yhteistyösopimus kunnan ja Attendo Oy:n välillä poistaa kunnalta kiinteistöriskin ja  turvaa palvelujen säilymisen Mäntyharjussa lähipalveluna. Kunnalla ei ole suoranaista päätösvaltaa Attendo Oy:n ja Essoten kesken sovittavista palvelutuotantoon liittyvistä seikoista. Essoten henkilöstön osallistuminen kiinteistöä koskeviin neuvotteluihin antaa perustellun syyn uskoa, että Essote ja Attendo Oy pystyvät sopimaan palvelutuotantoon liityvistä asioista siten, että monituottajamalli, päivätoiminta ja laadukkaasti toteutettu asumispalvelu toteutuu kunnassa myös tulevaisuudessa.
Lisäksi on syytä huomata, että sopimus  sisältää kunnassa uutena asumismallina senioriasumisen. 

Nyt käsiteltävä yhteistyösopimus tähtää kiintestökauppaan. Kuntalain 130 §:n mukaan kunta voi luovutta tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoille toimivalle tarjouskilpailulla. Kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön  ilman em. tarjouskilpailua on puolueettoman arvioijan arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai maanvuokraperusteinen vuokrataso.
Ruskahovin kiinteistöstä on hankittu arviokirja, joka mahdollistaa  kiinteistökaupan yhteistyösopimuksen mukaisesti
Attendo Oy tarjoaa Ruskahovin kiinteistöstä tasearvon mukaista kauppasummaa, joten kaupan toteutuessa kunnan taseeseen ei tehdä alaskirjausta. 

Kunta on käynyt neuvotteluja usean palvelutuottajan kanssa. Attendo Oy valikoitui jatkokeskusteluihin toiminnallisten syiden perusteella. Yhtiön tarjous vastasi parhaiten kunnan asettamia tavoitteita.  Myös Essoten suunnasta esitettiin näkemys, joka tukee tehtyä ratkaisua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Mäntyharjun kunnan ja Attendo Oy:n välisen yhteistyösopimuksen.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi Mäntyharjun kunnan ja Attendo Oy:n välisen yhteistyösopimuksen.

Kokouskäsittely

Keskusteltaessa esitti Timo Kuoksa, että asia jätetään pöydälle.
Esitystä kannatti Tanja Hartonen-Pulkka.

Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskevan asian pöydälle panoa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Timo Kuoksa on tehnyt kannatetun pöydällepanoesityksen, joten on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja määräsi äänestyksen suoritettavaksi nimenhuudoin. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuudossa annettiin 8 ääntä, joista 6 JAA- ja 2 EI-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, asian käsittelyn jatkuvan tässä kokouksessa.

 

Keskustelun jatkuessa esitti Timo Kuoksa, että yhteistyösopimusta Mäntyharjun kunnan ja Attendo Oy:n välillä ei hyväksytä.
Esitystä kannatti Tanja Hartonen-Pulkka.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Timo Kuoksa on tehnyt esityksen, että yhteistyösopimusta Mäntyharjun kunnan ja Attendo Oy:n välillä ei hyväksytä. Esitystä on kannatettu, joten on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja määräsi äänestyksen suoritettavaksi nimenhuudoin. Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta yhteistyösopimuksen hyväksymisestä äänestävät JAA. Ja ne, jotka kannattavat Kuoksan esitystä, ettei yhteistyösopimusta hyväksytä äänestävät EI.

Suoritetussa nimenhuudossa annettiin 8 ääntä, joista 6 JAA- ja 2 EI-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).