Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymän purku

MjuDno-2018-482

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto päätti 29.5.2018 jäsenkuntiaan kuultuaan alkaa valmistella kuntayhtymän purkusopimusta yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Kuntayhtymän palvelutuotanto on päättynyt vuodenvaihteessa 2017/2018 eikä kuntayhtymälle ole jatkossa tarvetta. Käytännössä kuntayhtymä edistää koko ajan kuntayhtymän hallittua alasajoa.

Kuntayhtymällä on 36 jäsenkuntaa Etelä-Savon, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen maakuntien alueilla. Kuntayhtymän eteläsavolaiset jäsenkunnat Mäntyharjun lisäksi ovat Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala ja Sulkava.

Purkusopimus tuotaneen kuntayhtymän esityksestä jäsenkuntien hyväksyntään alkuvuodesta 2019. Sopimus tulee hyväksyä jokaisen jäsenkunnan valtuustossa, jotta purku voidaan virallisesti käynnistää. Kun jäsenkuntien valtuustoissa hyväksytyn sopimuksen kaikki ehdot täyttyvät, laaditaan loppuselvitys. 

Loppuselvitys tuotaneen jäsenkuntien hyväksyntään aikaisintaan alkuvuodesta 2020. Kun kaikkien jäsenkuntien valtuustot ovat tehneet lainvoimaisen päätöksen loppuselvityksen hyväksymisestä ja purusta on ilmoitettu aluehallintovirastolle, kuntayhtymä purkautuu eli lakkaa oikeushenkilönä olemasta.

Kuntayhtymän toimintaan liittyen jää tämän jälkeen vielä velvoitteita, kuten viimeisen tilinpäätöksen laatiminen, joiden järjestelyistä pyritään purkusopimuksessa sopimaan. Käytännössä sovittaneen, että kuntayhtymän toiminta (tarkastuslautakunta, yhtymähallitus ja johtava viranhaltija) jatkavat tarvittavan ajan osana jotakin jäsenkuntaa, joka toimii purkutyön vastuukuntana. Purkutyön kustannukset katetaan kuntayhtymän varoista.

Kyseisen kunnan vastattavaksi tulee vähäistä kuntayhtymän maksuliikennettä, kuten loppuselvityksen mukainen tilitys/laskutus jäsenkunnille/-kunnilta sekä palkan-, matkakorvausten ja luottamushenkilöpalkkioiden maksua. Kunta vastaa myös kuntayhtymän henkilöstörekistereihin liittyvistä (tiedonanto-)vastuista. Viimeisen tilinpäätöksen valmistelun yksityiskohdat ratkeavat purkusopimuksessa sovitulla tavalla sekä yhtymähallituksen ja vastuukunnan yhteistyönä. Kuntayhtymän johtajan virkasuhteen päättymisen jälkeen työt hoidetaan vastuukunnan työnä.

Kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös laadittaneen niin, että viimeisen tilinpäätöksen jälkeiset kustannukset sisältyvät siihen arvioina. Vastuukunta palauttaa/laskuttaa arvioidusta poikkeavan summan toteutuman perusteella jäsenkunnille/-kunnilta peruspääomaosuuksien suhteessa. Lisäksi vastuukunta voi laskuttaa vastuukuntana toimimisen kustannukset muilta jäsenkunnilta peruspääomaosuuksien suhteessa.

Vatästuukunnan tilivelvolliselle viranhaltijalle myönnetään tilinkäyttöoikeus kuntayhtymän tiliin sekä oikeus lopettaa kyseinen tili.
Kuntayhtymän kotipaikkakunnan perusteella Mäntyharjun kunnan on tarkoituksenmukaista toimia vastuukuntana Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän alasajossa. Ilman vastuukunnasta sopimista ei purkua voida käytännössä toteuttaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää, että Mäntyharjun kunta on valmis toimimaan vastuukuntana Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän suunnitellussa alasajossa seuraavin ehdoin:

1. vastuukuntana toimimisesta ei saa koitua Mäntyharjun kunnalle kustannuksia vaan kuntayhtymän tulee vastata kustannuksista tai kuntayhtymän jäsenkuntien tulee vastata kustannuksista omistuksien suhteessa;

2. Mäntyharjun kunnalla ei ole resurssia vastata kuntayhtymän arkistosta, joten arkistovastuun osalta tulee löytää toinen vastuukunta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän johtaja Janne Tapola on 19.2.2019 lähettänyt kuntayhtymän jäsekunnille kirjeen yhtymän purkutyön edistymisestä. 

Vuonna 1928 Savon työlaitoksena perustettu Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on tuottanut 1970-luvun lopulta alkaen päihdepalveluita Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Mäntyharjussa, Etelä-Savossa. Kuntayhtymällä on 36 jäsenkuntaa.

Kuntayhtymän palvelutuotanto ja osa henkilöstöä siirtyi liikkeenluovutuksena uudelle työnantajalle vuoden 2018 alusta. Luovutuksen jälkeen kuntayhtymä ei enää toteuttanut perussopimuksen mukaista tehtäväänsä. Jäsenkuntia kuultuaan kuntayhtymä päätti alkaa valmistella kuntayhtymän purkua.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkutyö on edennyt jäsenkuntien hyväksymisvaiheeseen.
Jäsenkuntien valtuustojen toivotaan hyväksyvän purkusopimuksen viimeistään touko-kesäkuussa 2019.

 

Jäsenkuntia kuultiin kuntayhtymän tilanteesta kevättalvella 2018. Kaikki vastanneet jäsenkunnat olivat kuntayhtymän purkamisen kannalla. Kuntayhtymä käynnisti purkutyön ja valmisteli purkusopimuksen itse yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Purkutyöstä järjestettiin jäsenkunnille työkokous 26.9.2018 Mikkelissä.

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto esittää jäsenkunnille purkusopimusta hyväksyttäväksi. 
Päätös on saanut lainvoiman 19.2.2019. Purkusopimuksessa on tarkoitus sopia esimerkiksi kuntayhtymän purkamisesta, kuntayhtymän eläkemenoperusteisten kustannusten käsittelystä sekä jälkitöiden hoitovastuusta.

Suurimmat purkutyön käytännön asiat on jo hoidettu. Palvelutuotanto ja osa henkilöstä siirtyi liikkeenluovutuksena uudelle työnantajalle vuoden 2018 alusta. 
Maa- ja metsäomaisuuden myynti toteutettiin viime syksynä, jonka ansiosta kuntayhtymän taloustilanne on hyvä. Kuntayhtymän laitosalue siirtynee kevään aikana uudelle omistajalle. Viimeistään kesästä alkaen on kuntayhtymän ainoa (irtisanottava) työntekijä sen johtaja. Arkiston selvitys jatkosäilytykseen etenee ja odotamme asian olevan hoidettu syyskuun 2019 aikan.

Käytännössä kuntayhtymän taloudellinen tilanne on parempi kuin mitä viime syksynä purkusopimuksen liitteenä olevassa laskelmassa arvioitiin. Oletus on, että kuntayhtymä palauttaa jäljellä olevien jäsenkuntien peruspääomat täysimääräisesti.

Kuntayhtymä on edistänyt määrätietoisesti kuntayhtymän hallitua alasajoa. Seuraavaan vaiheeseen voidaan edetä, kun viimeisenkin jäsenkunnan hyväksyntä purkusopimukselle on saanut lainvoiman.

Kaikkien jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttyä sopimuksen kuntayhtymä valmistelee loppuselvityksen, joka tuodaan jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi. Loppuselvityksen hyväksymisen jälkeen yhtymähallitus valmistelee viimeisen tilinpäätöksen. Kun jäsenkunnat ovat hyväksyneet viimeisen tilinpäätöksen, palautetaan jäsenkunnille osuus kuntayhtymän jäljellä olevista varoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).