Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Valtuustoaloite / Prosenttiperiaate käyttöön rakennushankkeissa

MjuDno-2018-432

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitämme, että Mäntyharjun kunta ottaa tulevissa rakennushankkeissa käyttöön prosenttiperiaatteen. Prosenttiperiaate on periaatteellinen päätös käyttää noin 1 % rakennushankkeen määrärahasta taiteeseen. Prosenttiperiaate soveltuu niin uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin, täydennysrakentamiseen kuin infrarakentamiseen.

Perustelut
Prosentti on pieni investointi kun peilataan tulevia rakennushankkeita (mm. Kisalan laajennus). Julkinen taide saavuttaa kuntalaiset laajasti. Taide julkisilla paikoilla luo elämyksiä ja hyvinvointia kaikille, ilman pääsymaksuja. Prosenttiperiaatteen käyttöönotto antaisi positiivisen viestin niin nykyisille kuin tulevillekin Mäntyharjun asukkaille. Prosenttitaiteella luodaan kunnan mainetta ja se toimii vetovoimatekijänä. Sillä on myös vaikutusta työllisyyspolitiikkaan taiteilijoiden työllistämisen kautta.

Taide toimii hyvänä kumppanina arkkitehtuurille sekä ihmisten arjen rikastuttajana. Taiteen on todettu nostavan kiinteistöjen arvoa sekä lisäävän viihtyisyyttä. Mäntyharjun kunnan visio vuonna 2017 hyväksytyssä strategiassa on Yrittävä kulttuurikunta Järvi-Suomessa. Yhdeksi strategiseksi kärjeksi on nostettu kulttuuri ja luova ala, joten prosenttiperiaatetta noudattamalla kunta voisi yhä enemmän terävöittää tätä.

Mäntyharjun kunnan tulee kehittää soveltuva malli siitä, kuinka prosenttiperiaatetta käytetään ja millainen työryhmä taidehankinnoista päättää. Prosenttitaiteen hankintaprosessiin tulee yhdistää kuntalaisten osallistaminen. Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus päästä vaikuttamaan kasvu- ja elinympäristöjä koskeviin asioihin (kuntalaisdialogi)."

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto

 1. merkitsee aloitteen tietoonsa ja
 2. lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Tapio Pesonen, tekninen johtaja, tapio.pesonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Mäntyharjun kunta ottaa tulevissa rakennushankkeissa käyttöön prosenttiperiaatteen. Prosenttiperiaate on periaatteellinen päätös käyttää noin 1 % rakennushankkeen määrärahasta taiteeseen. Prosenttiperiaate soveltuu niin uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin, täydennysrakentamiseen kuin infrarakentamiseen. 

Esitystä perustellaan mm. sillä, että prosentti on pieni investointi, kun peilataan tulevia rakennushankkeita. Lisäksi julkinen taide saavuttaa kuntalaiset laajasti, luo elämyksiä ja hyvinvointia ilman pääsymaksuja. 

Prosenttiperiaatteella hankittava taide voi olla paitsi perinteisiä taideteoksia (taulu, patsas yms.), myös esimerkiksi rakennettavaan rakennukseen tai sen pihapiiriin suunniteltava yksityiskohta, joka rikastuttaa vaikkapa julkisivua, pihapiirin maaston muotoilua istutuksineen tai jonkin huonetilan ilmettä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Pesonen, tekninen johtaja, tapio.pesonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää vastauksenaan keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen seuraavaa:

 1. Mäntyharjun kunta ottaa prosenttiperiaatteen käyttöön vuoden 2020 alusta siten sovellettuna, että hankekohtaisesti arvioidaan prosenttiperiaatteen käyttämisen mahdollisuudet enintään yhden prosentin osuuteen asti hankkeen kustannusarviosta.
 2. Prosenttitaiteen hankekohtaisista hankinnoista tekee asianomaiselle hankintayksikölle esityksen työryhmä, jonka nimeää kunnanjohtaja hankekohtaisesti.
 3. Teknisen lautakunnan esitys lähetetään kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 

 

Keskustelun aikana Juha Vallin teki teknisen johtajan päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että kohta 1 kuuluu seuraavasti: Mäntyharjun kunta ottaa prosenttiperiaatteen käyttöön vuoden 2020 alusta. Kohdat 2 ja 3 teknisen johtajan ehdotuksen mukaisesti. 

Kannattamattomana Juha Vallinin ehdotus raukesi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus   

 1. päättää, että kunnan tulevissa rakennushankkeissa vuoden 2020 alusta otetaan käyttöön ns. prosenttiperiaate - noin 1 % rakennushankkeen määrärahasta käytetään taiteeseen - siten, että se hankekohtaisesti arvioidaan enintään yhden prosentin osuuteen asti kustannusarviosta;
 2. toteaa, että päätöksen prosenttitaiteen hankekohtaisista hankinnoista tekee sivistyslautakunta; 
 3. saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
   

Keskusteltaessa Tanja-Hartonen Pulkka esitti, että tulevissa rakennushankkeissa ei oteta käyttöön prosenttiperiaatetta.
Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
 

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:

Kunnanhallitus 

1. päättää, että kunnan tulevissa rakennushankkeissa käytettävästä taiteen määrärahasta valtuusto päättää erikseen tapauskohtaisesti;
2. toteaa, että sivistyslautakunta päättää taiteen hankinnasta valtuuston myöntämän määrärahan mukaisesti;
3. saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).