Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Valtuustoaloite / puurakentamisen lisääminen julkisrakentamisessa

MjuDno-2018-706

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mäntyharjun Keskustan ja Kristillisten valtuustoryhmät / Eveliina Mäenpää ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Suomessa on puurakentamisen osalta pitkä ja vankka kokemus. Puurakentamista ja puun käyttöä kehittämällä edistetään metsien käyttöä kestävällä tavalla. Kasvaessaan puu varastoi ilman hiilidioksidia, joten hiili säilyy puurakenteissa pitkään. Tämä tukee Suomen ilmastotavoitteita.

Käyttämällä puuta julkisessa rakentamisessa hyödyt leviävät laajalle kuntalaisten joukolle; metsänomistajille, puuteollisuudelle, rakennusyrityksille sekä palvelutuottajille.

Puuta käyttämällä voidaan torjua ilmastonmuutosta, sillä puu on ainoa uusiutuvaan luonnonvaraan perustuva rakennusmateriaali. Puu on luonteva valinta suomalaisille, toivottavasti myös mäntyharjulaisille. Sitä voidaan käyttää helposti myös rinnakkain muiden materiaalien kanssa.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Mäntyharjun kunnan tulevissa rakennushankkeissa huomioidaan puu rakennusmateriaalina. Lukuiset tutkimukset ovat osoittaneet puurakentamisen eduiksi terveellisyyden ja ekologisuuden lisäksi myös muun muassa hyvän ääni- ja lämmöneristyksen. Puurakentamisen vaikutukset biotalouden kehittämiseksi ja aluetalouden kannalta tukevat koko Suomen kehittämistä."

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

Tapio Pesonen, tekninen johtaja, tapio.pesonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun Keskustan ja Kristillisten valtuustoryhmät ovat tehneet valtuustoaloitteen puurakentamisen lisäämisestä julkisrakentamisessa. Aloitteen mukaan puurakentaminen mm.: 

 • edistää metsien käyttöä kestävällä tavalla
 • tukee Suomen ilmastotavoitteita
 • hyödyttää laajaa kuntalaisjoukkoa; metsänomistajat, puuteollisuus, rakennusyritykset sekä palveluntuottajat 
 • on terveellisyyden ja ekologisuuden lisäksi hyvä äänen- ja lämmöneristys 

Valtuustoryhmät esittävät, että Mäntyharjun kunnan tulevissa rakennushankkeissa huomioidaan puu rakennusmateriaalina. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Pesonen, tekninen johtaja, tapio.pesonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. esittää vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, että puu rakennusmateriaalina on tasavertainen vaihtoehto muille materiaalivalinnoille käyttökohteen ympäristöolosuhteet huomioiden. Erityisesti sisustusarkkitehtuurissa puulle löytyy monia erinomaisia käyttötapoja. Puurakentamisessa tulee kuitenkin varsinkin julkisessa rakentamisessa ottaa huomioon paloturvallisuusmääräykset, jotka joissain määrin rajoittavat puun käyttöä esim. kouluissa ja hoivalaitoksissa.
 2. esittää, että Mäntyharjun kunnan rakennushankkeissa puun käyttäminen arvioidaan hankekohtaisesti rakentamismääräykset, taloudellisuus  ja ilmastotavoitteet huomioon ottaen.
 3. lähettää vastauksensa kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus    

 1. toteaa teknisen lautakunnan päätökseen viitaten, että puu rakennusmateriaalina on tasavertainen vaihtoehto muille materiaalivalinnoille käyttökohteen ympäristöolosuhteet huomioiden. Erityisesti sisustusarkkitehtuurissa puulle löytyy monia erinomaisia käyttötapoja. Puurakentamisessa tulee kuitenkin varsinkin julkisessa rakentamisessa ottaa huomioon paloturvallisuusmääräykset, jotka joissain määrin rajoittavat puun käyttöä esim. kouluissa ja hoivalaitoksissa.
 2. toteaa, että Mäntyharjun kunnan rakennushankkeissa puun käyttäminen arvioidaan hankekohtaisesti rakentamismääräykset, taloudellisuus  ja ilmastotavoitteet huomioon ottaen.
 3. saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).