Kunnanhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Harkinnanvaraisen työloman ja virkavapaan (ns.ansaintaperiaate) myöntämisen periaatteet Mäntyharjun kunnassa

MjuDno-2017-551

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Harkinnanvaraisella virka-/työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka-/työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen myöntämään. Koulutusta varten myönnettävistä työ-/virkavapaasta on kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus.

KVTES:n V luvun 12 §:n 3 mom mukaan:
"Harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä aikana. Sopijapuolten mielestä ei yleensä voida pitää tarkoituksenmukaisena, että virka-/työvapaata myönnettäisiin maanataista perjantaihin, mikäli lauantai  ja sunnuntai ovat säännönmukaisesti henkilön vapaapäiviä.
Virka-/työvapaata ei kuitenkaan voida myöntää pidemmäksi ajaksi kuin sitä on anottu. Tällaisessa tapauksessa saatetaan anomus joutua hylkäämään, mutta viranomaisen tulisi tällöin ilmoittaa hakijalle, että virka-/työvapaa voidaan myöntää, mikäli sitä anotaan koko viikoksi.
Jos toisaalta edellä mainittua työaikaa noudattava henkilö tarvitsee virka-/työvapaata vain torstaiksi ja perjantaiksi, ei voida edellyttää, että hän anoisi sitä myös lauantaiksi ja sunnuntaiksi."

KVTES toteaa lisäksi, että kunnissa ja kuntayhtymissä olisi syytä omaksua mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö harkinnavaraisten virka-/työvapaiden myöntämisen osalta. Paikallisesti olisi hyvä tehdä periaatepäätös harkinnanvaraisten virka-/työvapaan myöntämisen perusteista, palkallisuudesta jne. ja tiedottaa nämä perusteet henkilöstölle. Ennen tällaisen päätöksen tekemistä asia on käsiteltävä pääsopimuksen mukaisesti.
Mäntyharjussa on kunnanhallituksen yleisjaosto käsitellyt asiaa vuonna 1999. Käytännöt eri yksiköissä ja jopa samalla toimialueilla ovat kuitenkin vaihdelleet.  Pääsopijajärjestöjen kanssa käydyssä neuvottelussa on todettu, että asian selkeyttämiseen on tarvetta.
Pääsopijajärjestöt esittävät lisäksi muutosta taulukkoon, jolla viikonlopun sisällyttäminen palkattomaan aikaan määräytyy. Asiaa on lisäksi käsitelty kunnan jotissa.

Esitetyt muutokset koskevat tilannetta, jossa henkilö hakee kahta palkatonta (harkinnanvaraista) virka-/työvapaapäivää. Nykyisen ohjeen mukaan tähän jaksoon tulee sisällyttää yksi palkaton päivä viikonlopusta. Toinen muutos koskee palkattoman jakson sijoittumista kahdelle kalenteriviikolle. Käytäntö on ollut, että esimies on tarkastellut asiaa viikkotasolla. Vuoden 1999 ohje on tältä osin epäselvä ja mahdollistanut haetun viravapaan-/työloman myöntämisen kahdessa eri viikoille ajottuvassa erässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto päättää, että harkinnanvaraisten virka-/työvapaiden myöntämisessä noudatetaan ansaintaperiaatetta seuraavasti

1. haettu virkavapaa-/työloma käsitellään yhtenä kokonaisuutena mikäli vapaiden välissä ei ole aktiivityöpäivää- /päiviä;

2. henkilön hakiessa harkinnanvaraista virka-/työvapaata 

a) 1-2 päivää ei edellytetä viikonlopun sisällyttämistä vapaaseen

b) 3 päivää tulee vapaaseen sijoittaa yksi päivä joko edellisestä tai seuraavasta viikonlopusta

c) 4-5 päivää tulee vapaaseen sisällyttää kaksi päivää joko edellisestä tai seuraavasta viikonlopusta;

3. päätös tulee voimaan 1.7.2017 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen 12.8.2019 tekemän päätöksen mukaisesti kunnassa ei ole noudatettu palkattomien lomien osalta ns. ansaintaperiaatetta.

Ajalla 1.9.-30.11.2019 on pidetty 142 palkatonta vapaapäivää. Säästöä laskettaessa voidaan arvoida, että keskiansiolla 120 €/pv säästö kolmelta kuukaudelta on noin 17.000 €. Vuositasolla kertymä olisi tuolloin noin  50.000 - 65.000 €, koska on perusteltua olettaa, että vapaiden pitämisen suosio ei yllä kesälomakaudella muun vuoden tasolle. 

Käytännön jatkaminen on noussut esille käynnissä olevissa YT-neuvotteluissa. Samoin yksittäisiltä työntekijöiltä on tullut kysymyksiä mahdollisuudesta pitää vapaita jo vuoden 2020 alussa ja ansaintaperiaatteen käytännöstä.

Osa pidetyistä palkattomista vapaista olisi varmasti toteutunut ilman ansaintaperiaatteen muutosta. Kokonaisuutta ja käytännöstä saatua kokemusta voidaan kuitenkin pitää onnistuneena ja merkittävänä, joten toimintamallia on perusteltua jatkaa vuoden 2020 ajan.
Kertyvä säästösumma voidaan laskea osaksi YT-neuvottelujen tavoitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää, että ansaintaperiaatetta ei noudateta vuoden 2020 aikana palkattomissa työlomissa / virkavapaissa silloin kun myönnetyn vapaan ajalle ei tarvita ulkopuolista sijaista.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)