Kunnanhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Ketola tilan vuokrasopimuksen irtisanominen (Mäntylä)

MjuDno-2019-764

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Keskivälin hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää Mäntyharjun kunnalle, että Ketolan (Mäntylän) tontin vuokrasopimus irtisanotaan päättymään 31.12.2019.

Kyseessä on Ketola tila 7:303, pinta-ala 2192 m2. Osoite Kangastie 1, Mäntyharju.
Vuokra-aika on alkanut 1.1.2002 ja on sopimuksen mukaan voimassa 50 vuotta. Vuokrasopimus on irtisanottavissa molempien osapuolten yhteisellä sopimuksella.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on päätöksellään 11.2.2019 dnro 24208/646/19 myöntänyt purkuluvan Mäntyharjun kunnassa, Kangastie 1 sijaitsevalle vuokratalolle (Mäntylä). ARA on 10.6.2019 dnro 24346/646/19 myöntänyt kohteeseen purkuavustusta 18.000 €, kuitenkin enintään 60 % toteutuneista hyväksytyistä purkuun kohdistuvista kokonaiskustannuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. purkaa Ketola kiinteistön vuokrasopimuksen molempien osapuolten yhteisellä sopimuksella;
  2. toteaa, että vuokrasopimus päättyy 31.12.2019.

 

Päätös

Hyväksyttin.

Kunnanvaltuuston 2. varapj. Ari Hartonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteen ilmoittaen (Koy Keskivälin hallituksen pj.), HallintoL 28 § 1 mom. 5 kohta.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.