Kunnanhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Kirkonkylän koulun saneeraus ja korjaushankkeen muutokset

MjuDno-2019-534

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on 6.5.2019 § 24 hyväksynyt Kirkonkylän koulun peruskorjaushankkeen.


Tek.ltk 20.8.2019 § 71

Kirkonkylän koulun saneeraus ja laajennus tilannekatsaus 20.8.2019 muuttuneesta hanketilanteesta.

Hankkeen perusteet

 1. Pohjoispäädyn laajennus on uudisrakentamista.
 2. Saneeraus on korjausrakentamista. Korjausrakentamisen suunnitelmat sisältävät ilmanvaihtotekniikan uusimisen, tilamuutoksia sekä osittaisen pintaremontoinnin.
 3. Korjausrakentamisen suunnittelua varten on tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitus sekä kosteuskartoitus pintakosteuden mittauksilla ja muovimattojen viiltomittauksilla.
 4. Kosteuskartoituksessa on havaittu selkeästi kohonneita kosteuksia osassa alapohjarakennetta.

Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 216/2015

10 § Rakennuksen kunnosta laadittujen selvitysten sisältö. Korjaus- tai muutostyön lähtötietona käytettäviin rakennuksen kunnosta laadittuihin selvityksiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tiedot seuraavista seikoista ja niihin mahdollisesti liittyvistä vaurioista:
1) rakenteiden kantavuus ja rakennuksen vakaus
2) rakennusosien kosteustasapaino ja muu rakennusfysikaalinen toimivuus
3) rakennuksen sisäilmaston terveellisyys
4) muut rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat
5) käytetyt selvitysmenetelmät ja selvityksen laatijan tiedot
6) selostus rakennuksen ominaispiirteistä ja rakennushistoriallisesti
merkittävistä seikoista;
7) tiedot aiemmin tehdyistä korjaus- ja muutostöistä 

Korjaushankkeen työmaavaiheen käynnistyessä on suoritettu täydentäviä tutkimuksia päärakenneosiin ja kuivatusjärjestelmiin. Lisäksi tutkimustulosten perusteella on jouduttu tekemään tarkentavia tutkimuksia sekä purkutöiden yhteydessä on myös havaittu tarvetta tarkentaa suunnitelmia.

 1. Alapohjan kosteusmittaukset (porareikämittaus) suoritettiin kahdessa eri vaiheessa. Toisessa vaiheessa kosteusmittauksia laajennettiin koskemaan pääosaa rakennusta, myös liikuntasalin osalle. Samassa yhteydessä tehtiin alapohjarakenteeseen rakenneavaus, jonka perusteella arvioitiin alapohjaan vaikuttavia seikkoja. Mittaustulosten perusteella osa alapohjarakenteesta on märkä. Tarkempi raportti saadaan viikon 34 aikana.
 2. Määritettiin rakenneavaukset rakenneosien kunnon määrittelemiseksi. Kohdistettiin tutkimukset ulkoseinäeristeisiin sekä väliseiniin yhteensä 10 kpl, joista otettiin materiaalinäytteet laboratoriotutkimuksia varten. Materiaalinäytteistä 7 viittaa vaurioitumiseen ja tarkempi raportti saadaan viikon 34 aikana.
 3. Alapohjan tiiveyteen kiinnitettiin huomiota purkutöiden edetessä. Kantavien väliseinien perustusratkaisun ja työtekniikan johdosta alapohja on epätiivis sekä lisäksi alapohjan kautta asennetut käyttövesiputkien suojaputket toimivat suorana epäpuhtausreittinä maaperästä.
 4. Laajennusosan kaivutöiden jälkeen on havaittu runsaasti sokkelirakenteessa rakentamisaikaisia puuaineksia, joiden poistamisen ja rakenteen korjaamisen johdosta on suoritettu selvityksiä.
 5. Piha-alueen kaivutöiden yhteydessä on havaittu piha-alueella märkää eristyshiekkaa jonka johdosta katselmoitiin sadevesi-, salaoja- sekä viemärijärjestelmiä. Tarkastelun jälkeen suoritettiin viemäreiden kuvaukset, geoteknisen maaperätutkimukset koekuoppatutkimuksilla, selvitettiin salaojien korot sekä perusvesikaivon ja viemäriliitoskaivon uusimistarpeet.
 6. Urakoitsijan ilmoituksen johdosta on työmaalla katselmoitu alakattojen korjaustarpeita.
 7. Työmaatarkastuksen yhteydessä on havaittu yläpohjan ilmatiiveydessä puutteita virheellisesti asennetun ilmasulun johdosta (höyrynsulku).

Jatkotoimenpiteet tutkimustulosten, havaittujen riskien ja korjaustarpeiden perusteella, jotka eivät sisälly alkuperäisiin urakoihin:

 1. Salaojajärjestelmä ja perusvesikaivot uusitaan.
 2. Piha-alue salaojitetaan osittain ja suunnitelmaa pintamaan muotoilun osalta tarkennetaan.
 3. Viemäriliitoskaivo uusitaan.
 4. Viemärikuvauksen perusteella valurautaiset viemärit tulee sukittaa tai alapohjan uusimisen vaihtoehdossa uusia muoviviemäreiksi.
 5. Sokkelirakenteen mikrobi- ja lahovaurioituneet puuainekset poistetaan kauttaaltaan sekä sokkelieristys korjataan ja reiät paikataan. Ensivaiheessa on tehty pohjoispäädyn osalta, joka jatkuu loppurakennuksen osalle.
 6. Alapohjalaatan korjaustapa valitaan diffuusiovapaa korjaus, kapselointikorjaus tai alapohjan uusiminen täyttökerroksineen. Huomioitava saavutettava käyttöikä ja jäljelle jäävät riskit.
 7. Sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen materiaalinäytetulosten perusteella uusitaan rakenneosia riittävässä laajuudessa.
 8. Roikkuvat alakattorakenteet joudutaan kiinnittämään uudestaan ja levypinnat uusimaan. Korjaustyöt turvallisuudenhallintaa.
 9. Pesuhuoneen betoniset alakattojen tukirakenteet uusitaan.
 10. Laaditaan täydentävät suunnitelmat ilmatiiveyden parantamisesta, tarkastellaan tavoiteltava tiiveystaso havaintojen perusteella sekä työtekniikka alapohjaan sekä yläpohjaan.
 11. Ilmanvaihtojärjestelmän säätö- ja mittaustapa tarkennettu tilaajan ohjeella. Lisäksi rakennusautomaatioon liitettävien mittausten sekä raportoinnin vaatimukset tarkennetaan tilaajan toimesta.

Hankkeen kustannusennuste 8/2019, joka tarkentuu lisätöiden osalta 2 050 000 euroa eriteltynä:

1.    Suunnittelu, alkututkimukset 80 000 eur
2.    Rakennusurakka 813 700 eur
3.    LVIA-urakka 219 000 eur
4.    Sähköurakka 104 123 eur
5.    Käyttäjän kalusteet 100 000 eur
6.    Lisätutkimukset ja täydentävän suunnittelun arvio 30 000eur
7.    Lisätyönimikkeiden kustannusarviot (alustava) 200 000eur

Salaojat, perusvesikaivot ja viemärikaivo.
Sokkeli lahovauriot.
Viemäreiden sukitus.
Ilmanvaihto ja rakennusautomaatiomuutokset.
Sähkömuutokset
Lisätyövaraus suunnittelu/ urakka

8. Rakennusfysikaalisen tarkastelun, tutkimustulosten perusteella tehtyjen korjausvaihtoehtojen perusteella laadittu alustava kustannusarvio lisäkorjauksille 450 000eur. Korjaustyöt vaativat tarkemmat toteutussuunnitelmat ennen tarkempia kustannustarjouksia.

Viralliset valmistuneet tutkimusraportit: 
-rakenne- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 20.8.2019, Sitowise Oy
-koekuoppatutkimus 2.8.2019, Sitowise Oy
-alapohjan rakennusfysikaalinen tarkastelu 20.8.2019, Sitowise Oy

Väistötilakoulun kustannusselvitys aika välille 8/2020 – 7/2029, ei sisällä liikuntatiloja, hankkeen kertyneitä kustannuksia eikä rakennuksen ylläpitokuluja.


Vaihtoehto 1 kustannukset, jossa koulun tilaohjelma hankkeen mukainen, pois lukien liikuntasali ja tekninen työtila. Kokonaiskustannusarvio budjettitarjouksena 1 187 000 eur.


Vaihtoehto 2 kustannukset, jossa koulun tilaohjelma hankkeen mukainen, pois lukien liikuntasali. Kokonaiskustannusarvio budjettitarjouksena 1 428 000 eur.

Havainnekuvat ja toimitussisällöt erillisinä liitteinä.

Päätösehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. merkitsee työnaikaiset tutkimus- ja selvitystyöt tietoonsa,
 2. saattaa työnaikaiset tutkimus- ja selvitystyöt tiedoksi kunnanhallitukselle sekä
 3. esittää kunnanhallitukselle ratkaistavaksi Kirkonkylän koulun saneerauksen ja laajennuksen lisäkustannukset sekä toimenpiteet muuttuneen tilanteen johdosta.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen edustaja Seppo Hujanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
_________

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus keskeyttää välittömästi Kirkonkylän koulun saneeraus- ja laajennushankkeen lisätietojen saamiseksi tulevia päätöksiä varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen ja rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen edellisen kokouksen (26.8.) jälkeen on saatu lisätietoa ja täsmennystä käsiteltävään asiaan.
Siltä osin kun saadut selvitykset sisältävät arvioita / tietoa kunnan velvollisuudesta maksaa korvausta urakan mahdollisesta keskeytyksestä / lopettamisesta ovat asiakirjat salassapidettäviä.

Mikäli valtuusto päättää jatkaa Kirkonkylän koulun saneeraus- ja laajennushanketta, niin vanha osa tulee rakennesuunnittelijan mukaan sanerata siten, että sen käyttöikätavoite on 25 vuotta tiiveysluokalla 2 ja laajennus (uudisrakennus) toteutettaisiin käyttöikätavoitteella 50 vuotta ja tiiviysluokalla 1. Teknisen johtajan arvion mukaan tässä vaiheessa näiden kustannuksiksi tulisi 1,86 M€. Tämän lisäksi tulee huomioida korjausvelka vesikaton ja aluskatteen uusimiseksi 15 vuoden sisällä sekä lämmitysputkiston ja pattereiden uusimiseksi 10-15 vuoden sisällä. Laskennalliseksi korjausvastuuksi on arvioitu 25 000 euroa vuodessa.

LAAJENNUS JA SANEERAUS
Suunnittelu, konsultointi  80 000 €
Urakat  1 136 823 €
Lisätyöt (suun/tutk/urak)  640 000 €
YHTEENSÄ  1 856 823 €

+ Korjausvelka 10 -15 v  150 000 €
+ Korjausvastuu €/v 10 v  250 000 €
YHTEENSÄ  2 256 823 €

Em. laskelmassa ei ole otettu huomioon rakennuksen nykyarvoa 935 000 € (rakennusvuosi 1990, nykyarvon määritys n. 60 % vastaavan uudisrakennuksen arvosta). Kirjanpidossa tasearvona on 137 000 euroa. Laskelmassa ei ole myöskään huomioitu tilaajasta aiheutuvia lisäkorvausperusteita: aikatauluviiveet johtuen korjaussuunnittelusta lisätöille ja kunnanhallituksen päätöksestä keskeyttää työmaa. Mikäli kunnanvaltuusto päätyy jatkamaan Kirkonkylän saneeraus- ja laajennusurakkaa, on kunta velvollinen kilpailuttamaan urakan uudelleen. Hankinnan laajuus muuttuisi huomattavasti alkuperäisessä kilpailutuksessa ilmoitetusta sekä hinnan että vaativuuden osalta, eikä suorahankinnan tekemiselle ole hankintalain mukaisia perusteita. Urakan viivästyminen on YSE:n perusteella Mäntyharjun kunnan vastuulla, joten kunta on lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan urakoitsijoille viivästymisestä aiheutuvat vahingot, joita urakoitsijat vaativat korvattavaksi ja jotka urakoitsijat pystyvät näyttämään toteen.

Toisena vaihtoehtona valtuusto voisi lopettaa Kirkonkylän saneeraus- ja laajennushankkeen, purkaa tehdyt urakkasopimukset, purkaa nykyinen kirkonkylän koulu ja etsiä muuta tilaratkaisua.

MUU TILARATKAISU
Kertyneet kustannukset n. 300 000 €
Purkukustannukset  100 000 €
Tasearvon alaskirjaus 137 000 €
YHTEENSÄ n. 537 000 €

Tilaajan tehtävät  100 000 €
Tilaratkaisu 10 vuodelle  1 500 000 €
YHTEENSÄ  2 137 000 €   

Em. laskentaan on huomioitava, että sopimuksen purkaminen on YSE:n vastaista, joten purkamisen korvaus määräytyy sovitteluratkaisun perusteella. Maanrakennus Suutarinen Oy, Pertunmaan LVI Oy ja Sensio Oy ovat ilmaisseet valmiuden neuvotella sopimuksien purkamisesta ja korvauksista. Hankintajuristit Oy:ltä on pyydetty arvio sovitteluratkaisun kustannuksista. Sopimusoikeudellisten periaatteiden ja oikeuskäytännön perusteella kunta on velvollinen korvaamaan urakoitsijoille sopimuksen purkamisen johdosta jo toteutuneet kulut (tehdyt työt ja materiaalihankinnat) sekä korvausta edellä mainitusta saamatta jääneestä voitosta/katteesta, joihin urakoitsijoilla olisi ollut mahdollisuus, mikäli sopimus olisi täytetty sen ehtojen mukaisesti.

Mahdollisesta korvauksen maksusta keskeytetyn urakan johdosta päättää kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus (hallintosäntö 21 § )

10 vuoden tilaratkaisun kustannusselvitys aikavälille 8/2020 – 7/2029; se ei sisällä liikuntatiloja, mutta muutoin se on laskettu koulun nykyisen hankkeen tilaohjelman mukaisena. Tällaisessa tilaratkaisussa ylläpito kuuluu vuokraan pl. energiakustannukset, vuokra-aikana ei ole korjausvastuuta ja kustannukset jakautuvat usealle vuodelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

 1. lopettaa Kirkonkylän koulun saneeraus- ja laajennusurakan;
 2. oikeuttaa teknisen johtajan neuvottelemaan asiasta urakoitsijoiden kanssa;
 3. velvoittaa sivistyslautakunnan selvittämään tilaratkaisun marraskuun loppuun mennessä.

 

Keskusteltaessa esitti Seppo Hujanen, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten: 1. vanhempien kuuleminen on tekemättä ja 2. kunnan kustannukset tulee selvittää ennen päätöksentekoa.
Esitystä kannatti Ari Siitarinen.

Puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneen ja että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu esitys asian pöydällepanosta, joten on suoritettava äänestys.
Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Seppo Hujasen pöydällepano esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista Jaa -ääniä 7 ja Ei -ääniä 2, liite 6.
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu tässä kokouksessa.

Koska uusia puheenvuoroja ei pyydetty, kunnanjohtajan päätösehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan päätösehdotuksen kohdat 1-3.


Seppo Hujanen jätti asiasta seuraavan eriävän mielipiteen:
Asia olisi tullut jättää pöydälle, koska päätöksenteon tueksi ei ole esitetty riittävästi tietoa mitä koulun lisätila urakan keskeyttäminen, koulun lakkauttaminen ja purkaminen tulee maksamaan Mäntyharjun kunnalle.
Ennen päätöksen tekemistä hallintomenettelylain mukaan tulee kuulla kirkonkylän koulun oppilaiden vanhempia ja henkilökuntaa.


Kokouksessa olivat saapuvilla vt. sivistysjohtaja Kati Hämäläinen ja rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto

 1. lopettaa Kirkonkylän koulun saneeraus-​ ja laajennusurakan;​
 2. oikeuttaa teknisen johtajan neuvottelemaan asiasta urakoitsijoiden kanssa;​
 3. velvoittaa sivistyslautakunnan selvittämään tilaratkaisun marraskuun loppuun mennessä.


Keskusteltaessa Seppo Hujanen esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten.
Esitystä kannatti Antti Mustonen.

Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskevan asian pöydälle panoa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Seppo Hujanen on tehnyt kannatetun pöydällepanoesityksen, joten on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja määräsi äänestyksen suoritettavaksi nimenhuudoin. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuudossa annettiin 27 ääntä, joista 19 JAA- ja 8 EI-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, asian käsittelyn jatkuvan tässä kokouksessa.

Keskusteltaessa Eero Kantola esitti, että kunnanhallituksen päätösehdotuksen 3. kohta tarkennetaan kuuluvaksi seuraavasti: 3. velvoittaa sivistyslautakunnan selvittämään tilaratkaisujen vaihtoehdot marraskuun loppuun mennessä.
Esitystä kannatti Markku Huovinen.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallituksen puheenjohtajalta voidaanko kunnanhallituksen päätösehdotuksen kohtaa 3. tarkentaa Kantolan esittämällä tavalla.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että näin voidaan tehdä eikä kukaan muukaan valtuutettu vastustanut tehtyä tarkennusta.

Päätös

Kunnanvaltuusto

 1. lopettaa Kirkonkylän koulun saneeraus-​ ja laajennusurakan;​
 2. oikeuttaa teknisen johtajan neuvottelemaan asiasta urakoitsijoiden kanssa;​
 3. velvoittaa sivistyslautakunnan selvittämään tilaratkaisujen vaihtoehdot marraskuun loppuun mennessä.

Kuvaus

Esitys Kirkonkylän koulun tilaratkaisuihin liittyvän selvitystyön aikataulusta ja toteutuksesta:

Lokakuu

 • Selvitystyöryhmä selvittää
  • oppilasennusteet kouluittain ja ikäluokittain vuoteen 2026 saakka
  • tilastokeskuksen väestöennuste
  • nykyisten tilojen käyttö
  • tilatarve väestö- ja oppilasennusteisiin
  • tilaratkaisut: olemassa olevien tilojen hyödyntäminen ja lisätilantarve
  • tukipalveluiden perusteet
  • tulevaisuuden oppimisympäristö
  • Mäntyharjun kunnan koulujen palveluverkkoon liittyvät arvot tilaratkaisussa

Marraskuu

 • kuuleminen koulun vanhemmat ja muut aiheesta kiinnostuneet
 • tilaohjelmat tilaratkaisuvaihtoehdoille
 • tekninen toimi laskee vaihtoehdoille rakennusosa-arviot, hankeaikataulut ja muut huomioitavat asiat

 

Asia käsitellään sivistyslautakunnan kokouksessa 3.12.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kati Hämäläinen, vt. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

 1. valtuuttaa vt. sivistysjohtajan kokoamaan selvitystyöryhmän keräämään tarvittavaa tietoa tilaratkaisuvaihtoehdoiksi
 2. antaa selvitystyöryhmälle oikeuden täydentää itseään ja kuulla muita asiantuntijoita.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kuvaus

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 23.9.2019 (§57)

 1. lopettaa Kirkonkylän koulun saneeraus-​ ja laajennusurakan;​
 2. oikeuttaa teknisen johtajan neuvottelemaan asiasta urakoitsijoiden kanssa;​
 3. velvoittaa sivistyslautakunnan selvittämään tilaratkaisujen vaihtoehdot marraskuun loppuun mennessä.

Sivistyslautakunta päätti 8.10.2019 valtuuttaa vt. sivistysjohtajan kokoamaan selvitystyöryhmän keräämään tarvittavaa tietoa tilaratkaisuvaihtoehdoiksi. Työryhmä on kokoontunut loka-marraskuun aikana kuusi kertaa. Selvitystyöhön ovat osallistuneet rehtorit Kimmo Tanttu, Juha Ukkonen, Leena Huusari, Jyrki Taumala ja vs. resurssikeskuksen johtaja Pirkko Tervo, tekninen johtaja Lasse Kurvinen, palvelupäällikkö Anja Oinonen, ruoka- ja siivouspalveluiden tuotantopäällikkö Minna Hytönen sekä vt. sivistysjohtaja Kati Hämäläinen. Lisäksi selvitystyöryhmässä on toiminut sivistyslautakunnan puheenjohtaja Panu Karjalainen. Selvitystyöryhmä järjesti myös kuulemistilaisuuden 21.11.2019.

Tilatarveselvityksen lähtökohtana oli löytää Kirkonkylän koululle sopiva tilaratkaisu rakennushankkeessa tapahtuneiden muutosten johdosta. Samalla selvitys toimii laajemminkin koulujen tilatarveselvityksenä. Selvityksessä on kartoitettu nykytilat, tukipalvelut ja oppilasennuste. Tilatarpeesta on laskettu eri mallivaihtoehtoja. Ratkaisuvaihtoehtoja on koottu kahdella eri perusratkaisulla; sijoituspaikka on joko Kirkonkylällä tai Yhtenäiskoulun yhteydessä.

Selvityksessä esitellyt 2- ja 1-koulun mallit pyrkivät kuvaamaan kunnan koulujen yhteenlaskettua tilantarvetta oppilasmäärien laskemisen myötä. Mallit eivät kuitenkaan sellaisenaan käy ratkaisuvaihtoehdoiksi, sillä koulujen yhdistäminen vaatisi erillisen kouluverkkoratkaisun. Kouluverkkoratkaisuun ei siis selvityksessä oteta kantaa, vaan kaikki esitellyt tilaratkaisuvaihtoehdot säilyttävät olemassa olevat koulut omina hallinnollisina yksikköinään.

Tilatarveselvityksessä nostetaan tarkasteluun kuusi erilaista ratkaisuvaihtoehtoa, joilla kyetään turvaamaan perusopetuksen toteutuminen tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Kolme ratkaisuvaihtoehdoista sijoittuu Kirkonkylälle ja toiset kolme koulukeskukseen. Tilaratkaisuvaihtoehdot kokonaiskustannusarvioineen ovat

 1. Aloitetun saneerauksen ja laajennuksen loppuunsaattaminen Kirkonkylällä, 2 256 823€
 2. Uuden koulun rakentaminen Kirkonkylälle, 2 945 000€
 3. Moduuliratkaisu Kirkonkylällä, alk. 1 002 000€ (5 vuotta, ilman liikuntasalia)
 4. Oma rakennus koulukeskuksessa, 904 000€
 5. Laajennus Yhtenäiskouluun, 968 000€
 6. Moduuliratkaisu koulukeskuksessa, alk. 723 000€ (5 vuotta)

Moduuliratkaisuihin liittyvät vaihtoehdot on kuvattu selvityksessä sekä kustannuslaskelmissa. Tilaratkaisuvaihtoehtojen perusteet, oppilasmääräennusteet ja kustannuslaskelmien tarkat erittelyt löytyvät oheisista liitteistä.

Tilantarveselvityksen perusteella tehtynä johtopäätöksenä voidaan todeta, että tulevaisuudessa tilantarve on pienempi oppilasmäärän laskiessa. Tällöin olisi hyvä tarkastella tulevaisuuden tilaratkaisuja kokonaisuutena, huomioiden sekä kunnan taloudellinen tilanne että muut kunnan tiedossa olevat tilatarpeet. Nykyisen Kirkonkylän koulun alkuluokan pedagogiikka kannattaa säilyttää tilaratkaisusta huolimatta ja tutkia mahdollisuuksia laajentaa sen käyttöä myös muissa yksiköissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kati Hämäläinen, vt. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää

 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kirkonkylän koulun tilaratkaisuksi valitaan vaihtoehto numero 6, Moduuliratkaisu koulukeskuksessa (5 vuotta)
 2. toteuttaa laskevan oppilasennusteen vuoksi kouluverkkoselvityksen viimeistään vuonna 2021

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus on äänestetty lautakunnan päätökseksi.

Eriävä mielipide

Panu Karjalainen, Liisa Kuoksa ja Seppo Kettunen jättivät asiaan eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä antoi esitystään koskevaa lisätietoa seuraavasti:

Päätösehdotuksen perusteena on selvitystyöryhmän raportti, jossa esitellyistä oppilasmääräennusteista käy ilmi, että jo 7 vuoden kuluttua kaikki kunnan koululaiset on mahdollista sijoittaa yhteen koulukeskukseen. Kirkonkylän koulun saneerauksen loppuun saattaminen tarkoittaisi koulurakennukselle ainakin 25 vuoden elinkaarta ja laajennukselle tai uudisrakennukselle jopa 50 vuotta. Kun oppilasmäärän laskua voidaan pitää varsin todennäköisenä, olisi taloudellisesti kyseenalaista tehdä nyt ratkaisu, joka saattaisi johtaa tarpeettoman rakennuksen ylläpitoon ja tase-arvon mahdolliseen alaskirjaukseen sekä kokonaisuutena tarkastellen koulurakennusten tehottomaan käyttöön.

Vaihtoehdon 2 mukainen moduuliratkaisu Kirkonkylällä vaatisi myös erillisen liikuntasalin rakentamista, jolloin moduuliratkaisun kokonaiskustannus nousisi 1 957 000 euroon. Moduuliratkaisun sijaitessa koulukeskuksessa kyettäisiin hyödyntämään olemassa olevia liikuntatiloja sekä pian valmistuvaa urheiluhallia, jolloin kokonaiskustannus jää 723 000 euroon.

Koulukeskukseen rakennettavalla moduuliratkaisulla kyetään tarjoamaan nopeimmin asianmukaiset ja uudisrakennusta vastaavat tilat Kirkonkylän oppilaiden käyttöön. Moduulikouluratkaisun aikana tehtävällä kouluverkkoselvityksellä ja kunnan muiden tilantarpeiden kartoituksella on mahdollisuus päästä pitkällä aikavälillä kestävään ratkaisuun. Kiinteistöstrategian tavoitteena on hyväkuntoiset ja tehokkaassa käytössä olevat tilat. Tilaratkaisussa huomioidaan sekä kunnan taloudellinen tilanne että lasten hyvinvointi ja opetukselliset tarpeet.

Puheenjohtaja Panu Karjalainen esitti, että tilaratkaisuvaihtoehdoksi valitaan ehdotus numero 1, Kirkonkylän koulun saneerauksen ja laajennuksen jatkaminen ja loppuun saattaminen, mutta esitystä ei kannatettu.

Liisa Kuoksa esitti Jenni Kasurisen ja Susanna Turkin kannattamana, että kouluverkkoselvitys toteutetaan vuonna 2020 ja tilaratkaisuvaihtoehdoksi valitaan ehdotus numero 5, laajennus yhtenäiskoulun yhteyteen.

Seppo Kettunen esitti Aleksi Penttisen kannattamana, että tilaratkaisuvaihtoehdoksi valitaan ehdotus numero 2, uuden koulun rakentaminen Kirkonkylälle.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua ehdotusta, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään esittelijän ehdotuksesta poikkeavien vastaehdotusten välillä. Tämän jälkeen äänestetään eniten kannatusta saaneen vastaehdotuksen ja pohjaehdotuksen välillä. Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin. 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) "JAA"-ääntä (Huovinen Markku, Kasurinen Jenni, Kähkönen Anniina, Turkki Susanna, Paasonen Kirsi ja Kuoksa Liisa) ja kolme (3) "EI"-ääntä (Karjalainen Panu, Kettunen Seppo ja Penttinen Aleksi). Ne, jotka kannattivat Liisa Kuoksan esitystä äänestivät "JAA" ja ne, jotka kannattivat Seppo Kettusen esitystä äänestivät "EI".

Suoritettiin toinen äänestys, jossa esittelijän pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "JAA" ja Liisa Kuoksan ehdotusta kannattavat äänestivät "EI". Äänestyksessä annettiin viisi (5) "JAA"-ääntä (Huovinen Markku, Kettunen Seppo, Kähkönen Anniina, Penttinen Aleksi ja Paasonen Kirsi) ja kolme (3) "EI"-ääntä (Kasurinen Jenni, Turkki Susanna ja Kuoksa Liisa). Panu Karjalainen äänesti "TYHJÄ".

Valmistelija

 • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan päätöksen;
 2. päättää, että kouluverkkoselvitys tulee toteuttaa 29.2.2020 mennessä;
 3. edellyttää, että ennen Kirkonkylän koulua koskevan tilaratkaisun tekemistä tulee Yhtenäiskoulu ja Lukio rakennuksen osalta  selvittää mahdollisuus olemassa olevien tilojen hyödyntämiseen Kirkonkylän koulun oppilaiden opetuksen järjestämisessä.


Käsittelyn aluksi hallinto- ja talousjohtaja esitteli kunnan taloustilanteen näkymät vuosille 2020-2022.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.