Kunnanhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

MjuDno-2015-564

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto pyytää nimeämään jäsenen ja varajäsenen Mikkelin seudun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään (TYP) 1.1.-31.12.2019.

Etelä-Savon TE-toimiston alueella on kolme (3) monialaista yhteispalveluverkostoa.
Mikkelin seudun TYP toimialueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala.
Etelä-Savon TE-toimisto asettaa työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun asetuksen (1377/2014, § 2) mukaisesti toimialueen monialaisen yhteispalvelujn johtoryhmän.

Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta siten kuin laissa työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalveusta (1369/2014) säädetään.

Nimeämispyyntö pyydetään tekemään 18.1.2019 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää nimettäväksi Mikkelin seudun työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalvelun johtoryhmään (TYP) ajalle 1.1.-31.12.2019 jäseneksi hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttisen ja varajäseneksi työllisyyskoordinaattori Virpi Maarasen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon TE-toimiston alueella on toiminut kolme (3) monialaista yhteispalveluverkostoa (Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna) työllistymistä edistävän monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukaisesti.
Mikkelin seudun työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalvelun (TYP) alueeseen ovat kuuluneet: Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia palveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja.

TYP johtoryhmien yhteiskokouksissa on noussut esille yhteistyön tiivistäminen ja parantaminen. Neuvotteluissa on päädytty esittämään luopumista kolmesta (3) palveluverkostosta (Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna). Kuitenkin TYP:lla säilyy kolme toimipistettä: Savonlinnassa, Mikkelissä ja Pieksämäellä.
Sopijapuolet: Enonkosken kunta, Hirvensalmen kunta, Juvan kunta, Kangasniemen kunta, Mikkelin kaupunki, Mäntyharjun kunta, Pertunmaan kunta, Pieksämäen kaupunki, Puumalan kunta, Rantasalmen kunta, Savonlinnan kaupunki ja Sulkavan kunta sekä Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto ja Kansaneläkelaitos.

Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua tarjotaan toimialueen kuntien osoittamissa toimitiloissa kussakin kunnassa asiakastarpeen mukaan. Palvelua tarjotaan monikanavaisesti sovittuina aikoina, siten että käytettävissä ovat kunnan, Kelan ja TE-toimiston asiantuntijat asiakastarpeiden edellyttämällä tavalla ja laajuudessa.

Kunnan/kuntayhtymän TYP-toimintamallilla tarjoamat palvelut ovat: terveystarkastus, työkyvyn arviointi, ohjaus mahdollisiin jatkotutkimuksiin, sosiaalityö, sosiaaliohjaus, palveluohjaus ja kuntouttava työtoiminta.

Toiminnassa mukana olevat kunnat sopivat yhteisesti monialaisen yhteispalvelun johtajan, joka sijoittuu Etelä-Savon maakuntaliittoon ja on maakuntaliiton palkkalistoilla. TYP-johtajan kustannukset jakautuvat kuntiin sopimuksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP).

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon TE-toimisto on kirjeellään 27.11.2019 KEHA/3685/2019 pyytänyt Etelä-Savon TE-toimiston alueen kuntia tekemään nimeämisesitykset työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän jäsenestä ja varajäsenestä 13.12.2019 mennessä.

Etelä-Savon TE-toimiston alueella on ollut valmistelussa yhden työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkoston muodostaminen 1.1.2020 alkaen. Luonnos yhteistoimintasopimuksesta on ollut hyväksymiskierroksella lain mukaisilla sopimustahoilla syksyn 2019 aikana.

Työ- ja elinkeinotoimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kansaneläkelaitoksen kanssa johtoryhmien lukumäärästä ja toimialueesta.

Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta siten kuin laissa työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) säädetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää nimettäväksi Etelä-Savon työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän

- varsinaiseksi jäseneksi työllisyyskoordinaattori Virpi Maarasen ja

- varajäseneksi hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen.

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)