Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Konsernitiliratkaisun käyttöönotto kuntakonsernissa

MjuDno-2020-195

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta on pytänyt tarjoukset Suur-Savon Osuuspankilta ja Danske Bankilta luotollisesta konsernitilistä.

Konsernitiliratkaisu on palvelu, joka keskittää konsernin maksuliikevarat yhdelle tilille samalla kuin yksiköiden maksuliikenne hoidetaan niiden omilta maksuliiketileiltä.
Ratkaisun hyötynä on:
- keskitetty kassanhallinta
- korkotuottojen maksinointi ja korkokulujen minimointi
- arvopäivämenetyksien minimointi konsernin sisällä
- konsernin sisäisten korkojen koronlaskentapalvelu
- konsernin sisäiset luottorajat

Konsernitiliin on liitettävissä luotto-ominaisuus (limiitti), jolla varmistetaan koko konsernin maksuvalmius. Konsernin sisällä limiitti on yksilöitävissä konsernin osien tarpeita vastaavaksi.
Limiitti-ominaisuus on tärkeä tilanteessa, jossa kunnan taloushallinto / maksuliikenne ulkoistetaan Sarastia Oy:lle 1.4.2020 lähtien. Erityisesti palkanmaksu on kyettävä hoitamaan kaikissa tilanteissa.

Konsernitilin käyttöönotosta on keskusteltu kunnan tytäryhtiöiden toimitusjohtajan Anne Punavaaran kanssa ja asiaa on ollut esillä Keskiväli Oy:n hallituksessa. Toimitusjohtajan kanssa käydyissä keskusteluissa on sovittu, että tytäryhtiöiden maksuvalmuiden varmistamiseksi Koy Keskivälin ja Mäntyharjun Yrityskiinteistöt Oy:n limiitiksi ehdotetaan 100.000 € ja konsernin sisäiseksi koroksi 1 %.

Saatujen limiitin sisältävien konsernitilitarjousten kustannukset ovat hyvin lähellä toisiaan. Tarjoukset on annettu merkinnällä luottamuksellinen, joten niiden sisältö avataan kokouksessa.

Talousarvion käsittelyn yhteydessä kunnanvaltuusto on delegoinut päätösvaltaa kunnanhallitukselle talousarviolainen nostamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. hyväksyy Suur-Savon Osuuspankin liitteenä olevat tarjoukset luotollisesta konsernitilistä;
  2. päättää, että konsernin sisällä tytäryhtiöiden limiitti on 100.000 € ja konsernin sisäinen korko on 1 %.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat, taloussuunnittelija

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)