Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Sote-kuljetusten järjestäminen ja kilpailuttaminen 1.1.2020 alkaen / palaute

MjuDno-2019-370

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksessa on linjattu, että sote-kuljetusten järjetäminen ja hankinta säilyy kuntien tehtävänä taloudellisuuden ja toimivuuden turvaamiseksi, kuntayhtymän roolin ollessa toimintojensa edellyttämien kuljetusten tilaaja.

Käytäntö on kuitenkin osoittanut jo Essoten toiminnan alkuvuosina, että mainittu toimintatapa ei ole tarkoituksenmukaisin ja paras. Kuljetusten järjestämisen ja kilpailuttamisen siirtäminen keskitetysti Essoten tehtäväksi mahdollistaa sujuvamman, tehokkaamman ja yhdenmukaisemman kuljetusten hallinnoinnin ja hankinnan.

Mäntyharjun kunnassa Sote-matkojen korvausperusteista on solmittu paikallisten yrittäjien kanssa sopimus 21.6.2018. Sopimuksessa matkan hinnoittelu on perustunut viimeksi liikenne- ja viestintämisnisteriön vahvistamaan taksaan.

Sote-kuljetusten siirtämisestä Essoten järjestettäväksi keskusteltiin alustavasti neuvottelukunnan kokouksessa 20.12.2018. Käytännön muutokseen suhtauduttiin myönteisesti, mutta asiasta ei ole kirjausta perussopimuksessa. Tästä syystä kuntien tulee linjata toiminta sote-kuljetusten osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto, poiketen Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän  perussopimuksesta, antaa sote-kuljetusten järjestämisen, hallinnoinnin ja kilpailuttamisen vastuun Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän tehtäväksi 1.1.2020 alkaen. 

 

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle.

 

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Jaana Lopperi poistui kokouksesta esteen ilmoittaen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen jäsen (HallintoL 28 § 5 mom.)

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Taksiyrittäjien ja kunnan yhteinen kuulemistilaisuus on 17.6.2019.

 

Kunnanjohtaja tekee päätösehdotuksen em. tilaisuuden ja käytyjen keskustelujen perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto, poiketen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksesta, antaa sote-kuljetusten järjestämisen, hallinnoinnin ja kilpailuttamisen vastuun Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveuiden kuntayhtymän tehtäväksi 1.1.2020 - 31.12.2021 määräaikaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Jaana Lopperi poistui kokouksesta esteen ilmoittaen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen jäsen (HallintoL 28 § 5 mom.)

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto​ poiketen Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksesta,​ antaa sote-​kuljetusten järjestämisen,​ hallinnoinnin ja kilpailuttamisen vastuun Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveyspalveuiden kuntayhtymän tehtäväksi 1.1.2020 -​ 31.12.2021 määräaikaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Jaana Lopperi poistui kokouksesta esteen ilmoittaen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen jäsen (HallintoL 28 § 5 mom).

Seppo Kettunen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (HallintoL 28 § 4 mom).

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntaan on tullut lukuisia yhteydenottoja koskien Sote-kuljetusten toimivuutta Mäntyharjussa. Pääosa palautteesta on tullut asiakkaiden taholta, mutta ongelmista on keskusteltu myös kuljetusyrittäjien kanssa.

Esiin tulleet ongelmat voidaan kiteyttää seuraavasti:

- Ongelmat kyytien tilauksessa; pitkät odotusajat sekä palveluun että tilatun kyydin saapumiseen, kyytitilauksia ei vastaanoteta
- Terveydellisistä syistä myönnettyjä omataksi-oikeuksia on peruttu ilmoitusluonteisesti
- Heti-kuljetusoikeus ei vaikuta odotusaikoihin
- Asiakas ei saa kuittia edes pyydettäessä
- Ajossa olevan kaluston määrä riittämätön viikonloppuina (koska paluukyydin saanti epävarmaa ei palvelua uskalleta käyttää viikonloppuna)
- Kyytiä ei ohjata aina lähimmälle autolle - seurauksena pitkät odotusajat
- Asiakkaan toimintakyky voi olla rajoittunut, mutta avustaja ei voi tilata kyytiä

Kunnanvaltuusto on antanut sote-kuljetusten järjestämisen, hallinnoinnin ja kilpailuttamisen Etelä-Savon Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäväksi määräajaksi 1.1.2020-31.12.2021.
Kilpailutetun välityspalvelun tuottaa Sansia Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. saattaa esille tulleet epäkohdat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tiedoksi;
  2. pyytää Etelä-Savon sosiaali- terveyspalvelujen kuntayhtymältä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty / ryhdytään havaittujen epäkohtien korjaamiseksi.

Päätös

Kunnanhallitus

  1. saattaa esille tulleet epäkohdat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tiedoksi;
  2. pyytää Etelä-Savon sosiaali- terveyspalvelujen kuntayhtymältä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty / ryhdytään havaittujen epäkohtien korjaamiseksi
  3. päättää selvityksen saatuaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä


Jaana Lopperi poistui kokouksesta esteen ilmoittaen (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen jäsen), HallintoL 28 § 1 kohta 5 mom.

Kokouskäsittely

Markku Huovinen esitti, että päätösehdotukseen lisätään kohta 3: selvityksen saatuaan kunta päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Kunnanjohtaja Ollikainen esitti, että hänen päätösehdotukseensa lisätään 3. kohta: selvityksen saatuaan kunta päättää jatkotoimenpiteitä.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)