Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tekojääradan rakentaminen / valaistus / lisämääräraha

MjuDno-2017-598

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan liikuntapaikkamestari ja tekninen johtaja ovat selvittäneet tekojääradan KVR-urakan sisältöä. Tekojääradan rakentamisesta vastannut Jäämestarit Oy kuuluu nykyisin Unisport Infra Oy:n yrityskaupan johdosta. Tekojääradan 2 vuotinen takuuaika päättyy lokakuussa 2020.

Tekojääradan takuuajan vuosihuollot on olleet tekemättä ja valaistusteho on havaittu Mäntyharjun kunnan mittauksissa suunnitelmista poikkeavaksi. KVR-urakoitsija on hyväksyttänyt Mäntyharjun kunnalla valaistussuunnitelman tavoitevalaistusteholle 200lux sekä valaistus on suunniteltu Philipsin valonlähteillä 120-360 luxiin pistemitoituksella. Liikuntapaikkamestarin epävirallisissa mittauksissa 9.1.2020 valaistusteho on 27-55 luxia, jonka jälkeen urakoitsija asensi uudet valonlähteet tilaajan ilmoitukseen perustuen. Liikuntapaikkamestarin uuden mittauksen jälkeen epävirallisella lux-mittauksella arvot olivat 38-101 luxia, joka ei tilaajan käsityksen mukaan ole vieläkään tilauksen mukainen. Tilaajan näkökulmaa puoltaa myös se, että suunnitelmissa on 6 valaisinpylvästä ja 18 valonlähdettä. Nykyinen toteutus sisältää 4 valaisinpylvästä ja yhteensä 8 valonlähdettä. Lisäksi urakoitsija vastasi edelliseen reklamaatioon vaihtamalla valaisimia.

Lisäksi suunnitelmissa on esitetty kaksi syöttökaapelia pääkeskukselta tekojääradan sähkökeskukselle, joista ei ole asennettu kuin yksi syöttökaapeli.

Valaisinpylväät sijaitsevat kulmissa väärin sijoitettuna ja keskialueen valaistuksen takia valonlähteet joudutaan suuntaamaan laajemmalle alueelle ja valaistusteho on kääntäen verrannollinen pinta-alaan, joten valoteho ei ole tasainen kentän alueella. Valaisimien asento aiheuttaa turhaa häikäisyä myös lähialueen asutukselle.

Urakoitsijan luovutusasiakirjoissa ei ole toteutuksen mukaisia loppupiirustuksia vaan niissä viitataan hyväksyttyihin suunnitelmiin ja valaistusteholaskelmiin. Urakkaohjelmassa on sovittu selkeästi noudatettavat suunnitelmat, muutosten hyväksyttäminen ja hyvitykset sekä muut KVR-urakan vaatimukset.

Rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaisesti Mäntyharjun kunta on vastaanottanut KVR-urakan 17.10.2018. Aikaisemmissa työmaakokouspöytäkirjoissa ei ole kirjattu hyväksyttyjen suunnitelmien muutoksia valaistuksen osalta eikä taloudellisessa loppuselvityksessä ole hyvityksiä sähköurakkaa kohtaan. 

Mäntyharjun kunnan nykyinen tekninen johtaja on pyytänyt kirjallista selvitystä Unisportin edustajalta, jota ei ole vielä toimitettu. Ensimmäisen vuoden takuuajan tarkastus järjestetään 18.2.2020, jossa käsitellään myös edellä mainittuja asioita. 

Sähkösuunnittelijalta pyydetyn yksikköhintoihin perustuva kustannusarvio suunnitelmien mukaisista puutteista: valaisimet a´2300 €/kpl, yhteensä 10kpl 23000 €, pylväät a´990 €/kpl ja jalustat a´314 €/kpl, yhteensä 2kpl 2608 €, puuttuva syöttökaapeli a´60 €/m asennettuna 38m yhteensä 2400 €, asennustöiden arvio noin 2000 € ja sähkösuunnitelmien loppudokumentointi arvio noin 1500 €. Todelliset urakkahinnat voivat olla yksikköhintoja alhaisempia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle

  1. Reklamaation korvausvaatimuksen määrän asettamista, mikäli selvitystyössä ei päästä ratkaisuun urakkatilauksen mukaisesti.
  2. että kunnanvaltuusto tekee vuoden 2020 talousarvioon 31500 €:n muutoksen (lisämääräraha) jääkiekkokaukalon valaistuksen parantamista varten kustannuspaikalle 009552 "Tekojäärata". Mahdollinen reklamaatiosta toteutuva vahingonkorvaus kohdistetaan investointimäärärahalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. asettaa reklamaation korvausvaatimukseksi 50 780 € (alv 0 %),​ mikäli selvitystyössä ei päästä ratkaisuun urakkatilauksen mukaisesti ja
  2. pidättää oikeuden vaatia korvausta mahdollista kylmälaitteiston curling radan varausten osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.