Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän johtajan tehtävien hoito 1.3.2021 alkaen

MjuDno-2020-128

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän toiminta on siirtynyt liikkeenluovutuksella Etelä-Savon sosaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (ESSOTE) ja kuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet kuntayhtymän purkusopimuksen. 
Kuntayhtymä on realisoinut omaisuutensa ja kuntayhtymässä on jäljellä enää yksi työntekijä, kuntayhtymän johtaja.
Kuntayhtymän arkisto sekä palkka- ja taloushallinto ovat siirtyneet Mäntyharjun kunnan hoidettaviksi.

Purkusopimuksen mukaan Mäntyharjun kunnan olisi määrä irtisanoa kuntayhtymän johtaja taloudellisin ja tuotannollisin perustein kuntayhtymän purkautumisen jälkeen syksyllä 2020.
Asia on mutkistunut sen jälkeen, kun kuntayhtymästä aiemmin eronneet Joensuun, Imatran ja Lappeenrannan kaupungit ryhtyivät vaatimaan peruspääomaosuutensa palauttamista syksyllä 2019. 
Koska kuntayhtymän yhtymävaltuusto on aiemmin (30.11.2016) tehnyt päätöksen, ettei eronneille kunnille makseta peruspääoman palautusta, ja päätös on näin ollen lainvoimainen, kuntayhtymä ei suostunut em. kaupunkien syksyllä 2019 tekemään vaatimukseen. Sen seurauksena ko. kaupungit ovat toimittaneet Itä-Suomen hallinto-oikeudelle hallintoriitahakemuksen po. asiassa, minkä vaatimuksen puolestaan kuntayhtymä kiistää.
Kuntayhtymän purkautumisprosessi on näin olleen viivästymässä alkuperäisestä aikataulustaan, ja toimintasuunnitelmassa vuodelle 2020 todetaan, että yhtymävaltuusto kokoontuu vielä marraskuussa 2020, ja irtisanoo tuolloin nykyisen kuntayhtymän johtajan taloudellisin ja tuotannollisin perustein siten, että kuntayhtymän johtajan palvelussuhde päättyisi helmikuun 2021 aikana.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen edustajat ovat käyneet 7.2.2020 Mäntyharjun kunnan edustajan kanssa neuvottelut päihdehuollon kuntayhtymän johtajan tehtävien hoidosta. Itä-Suomen päihdehuollon ky:n hallituksen edustajat esittivät toiveen, että joku Mäntyharjun kunnan viranhaltija voisi ottaa sivutoimisena hoitaakseen kuntayhtymän johtajan tehtävät 1.3.2021 alkaen siihen saakka, kun kuntayhtymän purkuprosessi on saatu lopulliseen päätökseen. 
Tehtävään perehdytyksestä ja korvauksesta huolehditaan ja sovitaan, kunhan Mäntyharjun kunnan periaatepäätös tähän asiaan on saatu.

Neuvotteluissa Mäntyharjun kunnan edustaja on todennut, että asia viedään kunnanhallituksen käsittelyyn 17.2.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää, että Mäntyharjun kunnan viranhaltijoiden resursseja ei ole irroitettavissa esitetyllä tavalla Itä-Suomen päihdehuollon ky:n johtajan tehtäviin.

Kunnanhallitus perustelee päätöstä seuraavasti:
- kunnan henkilöstöresurssit on mitoitettu vastaamaan oman toiminnan vaatimuksia
- kunnassa meneillään oleva talouden sopeuttamiseen liittyvä prosessi sitoo vuosien 2020-2021 aikana korostetusti hallinnon henkilöstöresursseja omaan toimintaan
- Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymää koskeva hallintovalitus tekee mahdottomaksi arvoida - keskustellun kuntayhtymän johtajan - tehtävän kestoa ja  lopullista sisältöä.

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan päätösehdotus.

Kokouskäsittely

Keskusteltaessa Kari Rimpeläinen esitti, että kunnanhallitus velvoittaa viranhaltijoilta valmistelemaan kuntayhtymän edustajien kanssa yksityiskohtaisen selvityksen, jossa määritellään kunnan (tulevan kuntayhtymän johtajan 1.3.2021) tehtävät, aikataulu ja korvaukset.
Selvitys tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn ja hyväksyttäväksi viimeistään 4.5. kokoukseen.

Jaana Lopperi kannatti Kari Rimpeläisen esitystä.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät JAA ja Kari Rimpeläisen esitystä kannattavat äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 ääntä, joista 4 JAA- ja 4 EI-ääntä, joten puheenjohtaja totesi äänestyksen menneen tasan. Tässä tilanteessa puheenjohtajan ääni (JAA) ratkaisee, joten kunnanjohtajan päätösesitys tulee kunnanhallituksen päätökseksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.