Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kytö / kuolinpesän omaisuuden hakeminen / valtiokonttorin päätös

MjuDno-2019-378

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtiokonttori on 23.5.2019 ilmoittanut kunnalle mahdollisuudesta hakea perillisittä kuolleen henkilön omaisuutta.
Hakemuksen yhteydessä on tullut tehdä esitys, millä tavoin kuolinpesästä saatavat varat käytettäisiin. Varojen käyttötarkoituksen tulee olla jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä. Tarkoituksen on hyvä olla tarpeeksi yleisluonteinen. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu tarveharkintaan.

Hakemus on hallinnon toimialan toimesta tehty 10.10.2019. Kuolinpesän varat on esitetty käytettäväksi ylisukupolviseen taide- ja ympäristökasvatukseen sekä huomion kiinnittämiseen kulttuuri- ja elinympäriöstöön. Toimintamallina osallistuva budjetointi ja muut ympäristön viihtyvyyteen tähtäävät yhteisölliset poikkihallinnolliset mallit (julkinen taide, puistot, liikkuminen, leikkiminen, kulkeminen, valaiseminen). Tavoitteena aineettoman kulttuuriperinnön nostaminen huomion keskipisteeksi.

Valtiokonttori on päätöksellään VK/1592/08.02.01/2018 jakanut kuolinpesän omaisuuden.
Kuolinpesään kuuluvasta kiinteistöstä ********* osa pysytetään valtion omistuksessa ja luovutetaan Metsähallituksen hallintaan käytettäväksi osaksi Puolustusvoimien Vekaranjärven varuskunnan harjoitusalueen laajennuksena ja osaksi luonnonsuojelualueena.

Hakijan serkulle luovutetaan läheisyyden perusteella kohtuulliseksi harkittuna määränä kuolinpesään kuuluvat kiinteistöt ********* ja ********* sekä kiinteistöstä *********ne alueet, joita ei pysytetä valtiolla.
Luovutus tapahtuu ehdolla, että mikäli ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, em. serkku luovuttaa omaisuuden tälle.

Mäntyharjun kunnalle luovutetaan kuolinpesään kuuluva muu omaisuus ehdolla, että
  - kunta vastaa pesän veloista ja maksuista
  - kunta käyttää omaisuuden ylisukupolviseen taide- ja ympäristökasvatukseen sekä huomion kiinnittämiseen kulttuuri- ja elinympäristöön. Toimintamallina osallistuva budjetointi ja muut ympäristön viihtyvyyteen tähtäävät yhteisölliset poikkihallinnolliset mallit (julkinen taide, puistot, liikkuminen, leikkiminen, kulkeminen, valaiseminen
  - jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kunta luovuttaa omaisuuden tälle.

Kuolinpesän tiedot ovat julkisuuslain 24 §:n mukaisesti salassa pidettäviä.
Kuolinpesän asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee valtiokonttorin päätöksen tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)