Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ollikainen Jukka / sivutoimilupa

MjuDno-2020-134

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on toiminut Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostossa vuodesta 2012. Hänet valittiin hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi kaudelle 2016-2017, jonka jälkeen hän on toiminut hallintoneuvoston puheenjohtajana kesäkuusta 2017 lähtien.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.6.2019, § 114 myöntänyt kunnanjohtaja Jukka Ollikaiselle sivutoimiluvan Suur-Savon Sähkö Oy:n luottamustehtävän hoitamiseen vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallinnon valinnat hallintoneuvoston osalta tehdään keväällä yhtiökokouksessa ja hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtajat ja hallintoneuvoston puheenjohtajisto valitaan vuosittain hallintoneuvoston kokouksessa kesäkuussa.
Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa ja mm. päättää asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa laajentamista tai supistamista taikka yhtiön organisaation oleellista muutosta.
Tätä tehtävää varten hallintoneuvoston puheenjohtajisto osallistuu hallituksen kokouksiin. Toimikaudella 2018-2019 kokouksia oli 18 kpl.

Kunnanjohtajan vuosittaisessa kehityskeskustelussa hallituksen puheenjohtajiston kanssa käydään läpi mm. ajankäyttöä ja siihen liittyen vuosittain myönnettyä sivutoimilupaa.

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto suosittelee sivutoimilupaa Suur-Savon Sähkö Oy:n hallinnossa toimimiseen, mikäli kunnanjohtaja Jukka Ollikainen valitaan kyseisiin tehtäviin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtaja Jukka Ollikaiselle sivutoimiluvan Suur-Savon Sähkö Oy:n luottamustehtävän hoitamiseen vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteen ilmoittaen (HallintoL 28 § 1 mom. 1 kohta).


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)