Kunnanhallitus, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntaliitto, yleiskirje 19.12.2019 nro 15/2019: Uusi hallintolakiprosessi:
- olennaisin muutos koskee jatkovalitusta; hallinto-oikeuden päätökseen saa jatkossa hakea muutosta, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan
- hallintovalituksiin liiteettävät valitusosoitukset tulee päivittää
- valitusosoituksessa tulee olla käsittelystä perittävä maksu.

Valtiovarainministeriö 30.12.2019
- VN/14481/2019 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksesta johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020
- VN/14786/2019: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden syrjäisyyslisien oikaisuista vuosilta 2017-2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 31.12.2019
- OKM/36/221/2019: Päätös perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2020
- OKM/38/221/2019: Päätös opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2020
- OKM/43/221/2019:  Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2020.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- 17.12.2019 ESAELY/807/2018: Rauhalan luonnonsuojelualueen perustaminen
suojelukohde: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma (METSO)
määräala noin 14,3 ha
- 19.12.2019 ESAELY/559/2017 Peltolan luonnonsuojelualue
suojelukohde: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma (METSO)
määräala noin 12,5 ha.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)