Kunnanhallitus, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kärkkäinen / kuolinpesän omaisuuden hakeminen kunnalle

MjuDno-2019-653

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtiokonttori on 16.10.2010 ilmoittanut kunnalle mahdollisuudesta hakea perillisittä kuolleen henkilön omaisuutta. Hakemus tulee toimittaa Valtiokonttorin kirjaamoon viimeistään 11.2.2020 mennessä.

Hakemuksessa kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus haettavalle omaisuudelle. Valtiokonttori luovuttaa omaisuuden tähän tarkoitukseen. Käyttötarkoituksen on hyvä olla tarpeeksi yleisluontoinen. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu tarveharkintaan.

Käyttötarkoitusta on kartoitettu mm. vs. kulttuurisihteeriltä. Hän esittää, että kunta hakee kuolinpesän omaisuutta käytettäväksi hyvinvointia ja terveyttä edistävien kulttuuri- ja taidepalveluiden tuottamiseksi vaikeasti saavutettavissa oleville kohderyhmille koti- ja laitosympäristössä (kehitysvammaiset, pikkulapsiperheet jne.).

Asiaan liittyvät asiakirjat ovat salassa pidettäviä, Julkisuuslaki 24 §

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää, että kuolinpesän omaisuutta haetaan käytettäväksi hyvinvointia ja terveyttä edistävien kulttuuri- ja taidepalveluiden tuottamiseksi vaikeasti saavutettavissa oleville kohderyhmille koti- ja laitosympäristössä (kehitysvammaiset, pikkulapsiperheet jne.).

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)