Kunnanhallitus, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 / edustajan nimeäminen

MjuDno-2020-33

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun kuntailmasto 2020 -hanke (EAKR) on käynnistynyt marraskuun 2019 alussa. Hankkeen tavoitteena on edistää ilmastotyötä Mikkelin seudun kunnissa, lisätä kuntien tietoisuutta eri toimintojen ilmastovaikutuksista ja kannustaa kuntia kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja vähähiilisyyttä edistäviin kokeiluihin tarjoamalla tietoa hyvistä käytännöistä ja rahoitusmahdollisuuksista. Hankkeessa laaditaan kunnille yhteistyössä viranhaltijoiden, kuntien liikelaitosten, päättäjien ja sidosryhmien kanssa ilmasto- ja energiaohjelmat, jotka luovat suuntaviivat kuntien ilmastotyölle pitkälle tulevaisuuteen.

Hanke toteutetaan Mikkelin seutukunnissa vuosien 2019-2021 aikana. Kuntien rahoitusosuus hankkeelle tulee Mikkelin seudun kehityshankerahastolta. Lisäksi hanketta rahoittavat Suur-Svaon Sähkö Oy, Etelä-Savon Energia Oy ja Metsäsairila Oy.
Hanketta hallinnoi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.

Hankkeessa mukana olevia kuntia pyydetään nimeämään tammikuun 2020 aikana kunnan edustaja sekä varahenkilö hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmän jäsen voi olla johtava viranhaltija tai muu kunnan sopimaksi katsoma henkilö. Ohjausryhmä kokoontuu hankeken aikana 3-4 kertaa.

Tällä hetkellä ohjausryhmässä ovat mukana toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen (Suur-Savon Sähkö), liiketoimintajohtaja Jukka Eestilä (ESE) ja toimitusjohtaja Sami Hirvonen (Metsä-Sairila) sekä rahoittajien edustajina ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo (Etelä-Savon maakuntaliitto) ja kehityspäällikkö Aki Kauranen (Mikkelin seudun kehityshankerahasto).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Mäntyharjun kunnan edustajaksi ohjausryhmään nimetään kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ja hänen varalleen tekninen johtaja Lasse Kurvinen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.