Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Etelä-Savon maakuntaohjelmaluonnos 2018-2021 / lausuntopyyntö

MjuDno-2017-762

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntahallitus pyytää lausuntoa Etelä-Savon maakuntaohjelmasta 2018-2021. Maakuntaohjelman sähköinen versio löytyy osoitteesta www.esavo.fi/maakuntaohjelma-2018-2021.

Lausunto toivotaan annettavan 2.10.2017 mennessä. Ohjelmaa jatkovalmistellaan annettujen lausuntojen ja muun palautteen pohjalta siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden maakuntaohjelman marraskuussa.

Mäntyharjun lausunto:

Maakuntastrategian kolme kärkeä  - Metsä, vesi ja ruoka – ovat aluekehityksen peruselementit, joihin perustuvaan kestävään yritystoimintaan ja erityisosaamiseen Etelä-Savon aluetalouden kasvupotentiaali rakentuu tulevina vuosina.  Maakuntaohjelmassa 2018-2021 strategiset kärjet on jaettu viiteen sisältöteemaan: hyvinvoivat ihmiset ja ympäristö, elinkeinoelämän kasvu ja kansainvälistyminen, matkailu ja vapaa-aika, kestävä biotalous sekä älykäs erikoistuminen ja innovaatiot. Lausunnossa tarkastelemme valintoja Mäntyharjun näkökulmasta ja niiden kytkentää kunnan strategiaan.

Hyvinvoivat ihmiset ja ympäristö tukeutuu sujuvaan arkeen, osallisuuteen ja toimijuuteen. Tulevaisuudessa vuorovaikutus, yhteisöllisyys ja vuorovaikutus korostuvat ja systemaattinen kuntalaisdialogi ohjaa päätöksentekoa. Toimenpiteeksi asiakirjassa onkin merkitty ”tuetaan kolmannen sektorin, yrityselämän ja julkishallinnon kumppanuuksia”. Tämän toimenpiteen kirjoittaminen sulkuihin on ilmeisesti kirjoitusvirhe, koska kolmannen sektorin rooli tulee jatkossa korostumaan. Myönteisenä toteamme, että ohjelma nostaa esille kulttuurin vaikutuksen ihmisten hyvinvoinnille, elinkeinoelämän osaamistarpeeseen vastaamisen sekä palvelujen laadun, saatavuuden ja saavutettavuuden parantamisen, ml. älykkäät työssäkäynti- ja asiointimatkaketjut.  Palvelujen ja toimintojen keskittäminen kaupunkeihin heikentää maaseutualueiden vetovoimaa ja siten sillä on vaikutusta maaseututaajamien kiinteistöjen arvoon. Toimenpiteiden kautta ympäristöä tuleekin pitää yllä turvaten rakennusten arvokehitys.

Elinkeinoelämän kasvun ja kansainvälistymisen haasteena on edellä mainittu elinkeinoelämän osaamistarpeeseen vastaaminen. Kuten ohjelmassa todetaan, niin väestökehityksen myötä maakunnassa tapahtuu lähivuosina mittava työvoiman uusiutuminen, joka avaa runsaasti työpaikkoja eri toimialojen työntekijöille sekä mahdollisuuksia uusille yrittäjille. Tämä on keskeisin haaste ja mahdollisuus maakunnan uudistumiselle.  Lisäksi meidän tulee parantaa yritystoiminnan edellytyksiä, kuten automaation, robotiikan ja digitaalisuuden käyttöönottoa.  Yritysten toimintaympäristön tulee olla kaikilta osin kunnossa. Se edellyttää fyysisen ja digitaalisen saavutettavuutta parantamista (rata- ja maantieliikenneinfra, tietoliikenneyhteydet, logistiikka- ja matkaketjujen toimivuus).  Tällä hetkellä alempiasteisen tieverkon kunto ei ole esim. teollisuuden raaka-ainehuollon tai matkailun kehittämisen näkökulmasta riittävällä tasolla. Nopeat ja luotettavat verkkoyhteydet ovat tärkeä elinvoimatekijä myös haja-asutusalueilla.

Matkailu ja vapaa-aika tulee strategisena valintana korostumaan, koska vapaa-ajan merkitys tulevaisuudessa kasvaa. Erityisesti vapaa-ajan asukkaiden määrä tuo palveluille merkittävää kriittistä massaa etenkin, kun alueen väestökehitys vähentää palvelujen käyttöä. Meidän tuleekin vastataan vapaa-ajan asukkaiden palvelutarpeiden muutoksiin ja kysynnän kasvuun. Maakunnan tulee korostaa monipaikka-asumista ja kehittää matkailun ohessa vapaa-aikapalveluja. Matkailun toimenpiteenä on esitetty, että markkinoidaan Saimaata ja Lakeland-aluetta ylimaakunnallisella yhteistyöllä. VisitFinlandin Lakeland- ajattelu vie fokuksen liian kauaksi Saimaasta ja sen lähialueesta, joten sitä ei tule nostaa strategiseksi toimenpiteeksi. Lakeland-alueeseen kuuluu Itä- ja Kaakkois-Suomen lisäksi mm. Hämeenlinna, Lahti, Tampere, Jyväskylä ja Himos sekä Kajaani-Kuhmo ja Vuokatti. Jos halutaan tehdä Saimaasta ja muusta maakunnan matkailusta premium-kohteita, niin fokus pitää olla rajatumpi ja selkeämpi. Saimaan aluetta tulisi käsitellä yhteneväisesti ja johdonmukaisesti. Luontomatkailussa meillä on maakunnassa kolme kansallispuistoa Kolovesi, Linnasaari ja Repovesi, joita tulisi kv-markkinoinnissa korostaa.

Kestävä biotalous kytkeytyy saumattomasti Etelä-Savon luontaisiin vahvuuksiin. Erityisesti metsän monipuolinen hyödyntäminen heijastuu meidän teknologiateollisuus- ja logistiikkayrityksiin ja tuo hyvinvointia alueelle.  

Älykkään erikoistumisen ja innovaatioiden tulee kohdistua valittuihin strategisiin vahvuuksiin. Näkemyksemme mukaan metsätalouden ja puunjalostuksen arvoketjun kehittäminen, digitaalisuuden laajempi hyödyntäminen ja palveluliiketoiminnan uudistaminen palvelevat hyvin meidän yrityksiä.

Edellä mainittujen lisäksi haluamme korostaa liitteessä 1 esitetyistä välittämättömistä toimenpiteistä alueen yhtenäisen identiteetin ja mainetyön vahvistamista, kirkonkylien elinvoimaan panostamista, työelämän ja asumisen monimuotoisten ja joustavien ratkaisuja tukemista alueellisesti ja erilaisissa verkostoissa sekä Etelä-Savon saavutettavuuden turvaamista ja parantamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus antaa Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksesta edeltä ilmenevän lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Svaon maakuntaliitto

Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).