Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Hankintaohje

MjuDno-2017-785

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntien toimintaympäristön muutoksista johtuen kuntien tulee muuttaa ja kehittää jatkuvasti kunnallisten palvelujen tuottamisen tapoja. Uudella hankintaohjeella on tarkoitus saadaan aikaan elinkaareltaan edullisempia hankintoja, jotka hyödyttävät kunnan lisäksi myös aluetaloutta. Julkisten hankintojen toteuttamiselle asettavat lisääntyviä vaatimuksia myös kansallinen ja kansainvälinen sääntely, sekä kansalaisten arvopohjassa tapahtuvat muutokset. Julkisten hankintojen merkitys kasvaa kuntien palvelumarkkinoiden kasvaessa. 

Uuden julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2017. Lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin. Uusi lainsäädäntö antaa julkisille hankkijoille nykyistä paremmat mahdollisuudet tehdä entistä laadukkaampia, innovatiivisempia, kestävämpiä ja vastuullisempia hankintoja. Uuden lainsäädännön tarkoituksena on lisäksi vähentää sekä hankkijoille että tarjoajille tarjouskilpailuista syntyvää hallinnollista taakkaa nostamalla kansallisia kynnysarvoja ja vähentämällä hankintamenettelyn vaatimuksia.

Vuoden alussa tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen kynnysarvo nousi 60 000 euroon entisen 30 000 euron sijaan. Sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen kynnysarvo kohosi 100 000 eurosta 400 000 euroon. Muiden erityisten palveluhankintojen kynnysarvo on 300 000 euroa. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo pysyi 150 000 eurossa. Kynnysarvojen alle jäävät hankinnat jäävät hankintalainsäädännön ulkopuolelle. Näiltä osin noudatetaan hankintaohjeessa annettuja pienhankintojen (yli 3000 € – kynnysarvo), mikrohankintojen (1000 € - 3000 €) ja suorahankintojen (alle 1000 €) menettelyjä.
Hankintaohjetta on valmisteltu Mäsek Oy:ssä ja kunnan johtotiimissä. Valmistelua varten lausuntoja, mielipiteitä ja kommentteja on pyydetty hankinta-asiamies Ilkka Liljanderilta (Miksei Mikkeli Oy), Mäntyharjun Yrittäjät ry:ltä ja Mäntyharjun Yrittäjänaiset ry:ltä. Liitteenä olevalla hankintaohjeella ohjataan koko kuntakonsernin hankintatoimintaa. 
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. hyväksyyy hankintaohjeen (liite) ja
  2. saattaa hankintaohjeen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.