Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Kiinteistö Oy Salo-Ranta / tilojen Eemeli 1 ja Eemeli 2 ostaminen kunnalle

MjuDno-2017-782

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta on myynyt kunnanhallituksen päätöksellä 12.1.2015 määräalan Mäntyharjun kunnan Poitinniemen kylässä olevasta Mäkelä tilasta ja Särkimäen kylässä olevasta Simuna tilasta, yhteensä 10500 m2 Kiinteistö Oy Salo-Rannalle. Kauppahinta on ollut 10 500 €. Kauppaan on sisältynyt rakentamisvelvoite.

Määräalasta on muodostettu itsenäiset tilat Eemeli 1, kiinteistötunnus 507-429-3-240 (pinta-ala noin 0,5740 ha) ja Eemeli 2, kiinteistötunnus 507-429-3-241 (pinta-ala noin 0,4780 ha).
Kiinteistöt ovat teollisuus-varasto aluetta (T) Poitin asemakaava-alueella korttelissa 451. Sijainti ilmenee liitteenä olevasta kartasta.

Jukka Saloranta on ottanut kuntaan yhteyttä ja kertonut, että Metsäkonetyö Saloranta Ky on ratkaisut tilatarpeen ostamalla valmiin teollisuushallin. Täten kunnalta ostetut tilat ovat tarpeettomia heidän yritystoiminnalleen.

Määräalasta on muodostettu kaksi itsenäistä tilaa ja tiloille on rakennettu tieliittymät. Toimenpiteiden kustannukset tulee huomioida kauppasummassa.

Kiinteistö Oy Salo-Rannan / Jukka Salorannan ja kunnan välillä on solmittu liitteenä oleva kauppakirja, jolla kunta ostaa em. tilat itselleen  13 500 € kauppahintaan.. Kauppakirjan mukaan omistusoikeus siirtyy, kun kaupan hyväksymistä tarkoittava kunnan päätös on saanut lainvoiman.

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahaa myöntäessään on antanut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunta  ostaa  Kiinteistö Oy Salo-Rannalta tilat Eemeli 1, kiinteistötunnus 507-429-3-240 ja Eemeli 2, kiinteistötunnus 507-429-3-241 
13 500 €:n kauppahintaan liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pääkirjanpitäjä Eila LIndholm, kirjanpitäjä Anne Pajunen, paikkatietokäsittelijä Markku Lamponen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.