Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Mäntyharjun kunta II kolmannesvuosiraportti 31.8.2017

MjuDno-2017-778

Valmistelija

 • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain raportin yhteydessä. Raportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-8 kuukausien osalta sekä arvionsa koko vuoden osalta.
Mahdollisista määrärahojen ylityksistä on myös raportoitava.
Kolmannesvuosiraportti II/2017 toimii samalla talousarvion 2018 valmistelun apuna.

Raportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä tavoitteiden että toiminnan osalta ja sopia lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportti on käsitelty tarkastus-, sivistys- ja teknisessä lautakunnassa ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

Tuloslaskelma 31.8.2017 näyttää 1 263 534 €:n ylijäämää.
Kolmannesvuosiraportin käsittelyn yhteydessä lautakunnissa ei ole käsitelty esityksiä käyttötalouden lisämäärärahaksi.

Raportin käsittelyn yhteydessä lautakunnat ovat myös arvioineet toimintakatteen toteutumista vuonna 2017. Taloudellisesti merkittävimpien lautakuntien / kunnanhallituksen osalta arviot toimintakatteen toteutumisesta näyttävät seuraavilta:
- kunnanhallitus  +730 400 €
- sivistyslautakunta   +47 870 €
- tekninen lautakunta  +71 560 €

Vuoden 2017 verotulo- ja valtionosuuskertymä näyttää, että toteuma 2017 alittaa talousarviovarauksen noin 220 000 €:lla.

Tuloslaskelman perusteella toimintatuotot ovat toteutuneet  93,1 prosenttisesti (221 643 € alle talousarviovarauksen). Toimintatuottojen kertymä ei ole ESSOTE-ratkaisun johdosta vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa. 
Toimintakulujen toteuma on 95,1 % (1.383.143 € alle talousarviovarauksen). Toimintakulut ovat pienentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 %.

Liitteessä on mukana kunnan tytäryhtiöiden raportit ajalta 1-8/2017.

Kunnan vuoden 2017 investointivarauksesta 1.440.000 € on käytetty 31.8.2017 mennessä  471.740,13 €.
Lautakuntakäsittelyn yhteydessä tekninen lautakunta sivistyslautakunta on  esittänyt  kunnanhallitukselle liitteenä olevat määrärahamuutokset. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. merkitsee vuoden 2017  II osavuosikatsauksen tietoonsa ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi;
 2. esittää kunnanvaltuustolle teknisen lautakunnan vuoden 2017 taloausarvion  investointiosaan seuraavat muutokset
  - 009506 Ruokala / Keskuskeittiö, + 25.000 €
  - 009530 Kisala, - 10.000 €
  - 009540 Terveyskeskus, -15.000 €
  - 009548 Katuvalot, -20.000€
  - 009520 Liikenneväylät, + 30.000 €
  - 009522 Yhtenäiskoulun piha - 10.000 €
  -009575 Traktorin hankinta, - 34.500 €
 3. esittää kunnanvaltuustolle sivistyslautakunnan vuoden 2017 talousarvion investointiosaan lisämäärärahan  menokohtaan 009209 / liikuntatoimen traktori ja telikärri, -18 504,52 €.

Päätös

Hyväksyttiin.

Sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen, tekninen johtaja Tapio Montonen sekä hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).