Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Palvelusetelin käyttöönotto joukkoliikenteessä

MjuDno-2017-780

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Matkahuolto Oy on irtisanonut seutulippusopimuksen päättymään 31.8.2017 Mäntyharjun ja Mikkelin välisessä liikenteessä. Ennen sopimuksen päättymistä ostettuja lippuja on voinut käyttää syyskuun 2017 loppuun saakka.
Seutulipun hinta Mäntyharju ja Mikkelin välisessä liikenteessä on ollut asiakkaalle 90 €/kk. Seutulippua on ladattu vuonna 2016 mäntyharjulaisten toimesta 113 kertaa (vuonna 2017 ajalla 1-8 47 kertaa).

Ely:n 8.9.2017 järjestämässä kokouksessa keskusteltiin seutulipun korvaavista tuotteista. Elyn edustajan mukaan Liikenneministeriöstä on tullut tieto, että valtio luopuu Waltti-osakkuudesta 1.7.2018 ja Ely-keskus varautuu kesän 2018 tilanteeseen. Tilaisuudessa mukana olleiden yrittäjien mukaan Walti-liikenteessä pitkät liikenteet ovat ongelmallisia, koska tällöin tarvitaan useampi rahastuskone, joka lisää liikenteen harjoittajan kustannuksia. Tilaisuudessa esille tulleiden tietojen perusteella ainoaksi vaihtoehdoksi seutulipun tilalle jää palvelusetelin käyttöönotto.

Korvaavasta tuotteesta on käyty neuvotteluja kunnassa  kunnan, liikennettä harjoittavan yrityksen (Ihastjärven linja Oy) ja linja-autoliiton kanssa. Neuvottelujen tavoitteeksi asetettiin, että kuukauden työmatkaliikenteen kustannukset linja-autolla välillä Mäntyharju-Mikkeli pystytään pitämään kohtuullisena. Matkahuollon normi hinta 42 matkan sarjalipulle em. välillä on 293 €. Lopullinen asiakkaan hinta muodostuu yrittäjän vastaantulosta ja kunnan myöntämästä palvelusetelistä.
Neuvoteltu ratkaisu perustuu kunnan myöntämän 100 €:n palvelusetelin ja yrittäjän lipputuotehinnoitteluun yhteisvaikutukseen, jolla asiakashinta 42 matkan sarjalipulle muodostuu 118,40 €.

Sarjalippu on henkilökohtainen ja kuuluu sille, jonka nimiin lippu on lunastettu. Lipputuotetta ei myydä kunnan tukemaksi koulumatkalipuksi eikä toisen asteen opiskelijoille, joiden opiskelumatkaa KELA tukee.
Lipputuote on voimassa kolme kuukautta. Asiakas ostaa matkakortin Matkahuollosta. 

Arvioidut kustannukset ovat kunnalle vuositasoa 7 000-10 000 €/ vuosi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää, että seutulippu korvataan välillä Mäntyharju - Mikkeli palvelusetelillä, jonka arvo 42 matkan sarjalipulle on 100 €.
Kyse on ajalla 1.10.2017-2.6.2018 toteutettavasta määräaikaisesta kokeilusta.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ihastjärven Linja Oy, palvelupäällikkö Anja Oinonen, pääkirjanpitäjä Eila Lindholm,kirjanpitäjä Anne Pajunen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.