Kunnanhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Hallituksen esitys luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta / lausuntopyyntö

MjuDno-2019-407

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtiovarainministeriö pyytää kirjeellään 5.6.2019 kunnilta lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta Kuntalain (410/2015) 142§:n  ja 144 §:n muuttamisesta. Kysessä on kunnallista muutoksenhakua koskevien pykälien muuttamisesta siten, että muutokenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Kuntalakiin otettaisiin myös selkeyttävä säännös kunnan jatkovalitusoikeudesta ja sitä koskevan viranomaisen toimivallan määräytymisestä.
Muutokset johtuvat hallintolainkäyttöä koskevasta kehityksestä. Valituslupamenettely on tullut pääsäännöksi lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa säätämisen myötä.
Lakiuudistus astuu voimaan vuoden 2020 alusta. 
Muutoksenhakujärjestelmä on jo aiemmin kehittynyt siten, että jo nykyisin suureen osaan kunnan päätöksistä sovelletaan erityislakien johdosta valituslupamenettelyä

Kunnan lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunto tulee antaa 6.9.2019 mennessä.

Kunnan kannalta lakimuutos voidaan nähdä myönteisenä.  Lausunnolla oleva lakimuutos yksinkertaistaa muutoksenhakumenettelyä ja saattaa ehkäistä ennalta kunnan kannalta tärkeiden hankkeiden viivästymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan kannattaa hallituksen esitysluonnosta Kuntalain 142 §:n  ja 144 §:n muuttamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.