Kunnanhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Kirkonkylän koulun saneeraus ja korjaushankkeen muutokset (lisäpykälä)

MjuDno-2019-534

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on 6.5.2019 § 24 hyväksynyt Kirkonkylän koulun peruskorjaushankkeen.


Tek.ltk 20.8.2019 § 71

Kirkonkylän koulun saneeraus ja laajennus tilannekatsaus 20.8.2019 muuttuneesta hanketilanteesta.

Hankkeen perusteet

 1. Pohjoispäädyn laajennus on uudisrakentamista.
 2. Saneeraus on korjausrakentamista. Korjausrakentamisen suunnitelmat sisältävät ilmanvaihtotekniikan uusimisen, tilamuutoksia sekä osittaisen pintaremontoinnin.
 3. Korjausrakentamisen suunnittelua varten on tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitus sekä kosteuskartoitus pintakosteuden mittauksilla ja muovimattojen viiltomittauksilla.
 4. Kosteuskartoituksessa on havaittu selkeästi kohonneita kosteuksia osassa alapohjarakennetta.

Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 216/2015

10 § Rakennuksen kunnosta laadittujen selvitysten sisältö. Korjaus- tai muutostyön lähtötietona käytettäviin rakennuksen kunnosta laadittuihin selvityksiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tiedot seuraavista seikoista ja niihin mahdollisesti liittyvistä vaurioista:
1) rakenteiden kantavuus ja rakennuksen vakaus
2) rakennusosien kosteustasapaino ja muu rakennusfysikaalinen toimivuus
3) rakennuksen sisäilmaston terveellisyys
4) muut rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat
5) käytetyt selvitysmenetelmät ja selvityksen laatijan tiedot
6) selostus rakennuksen ominaispiirteistä ja rakennushistoriallisesti
merkittävistä seikoista;
7) tiedot aiemmin tehdyistä korjaus- ja muutostöistä 

Korjaushankkeen työmaavaiheen käynnistyessä on suoritettu täydentäviä tutkimuksia päärakenneosiin ja kuivatusjärjestelmiin. Lisäksi tutkimustulosten perusteella on jouduttu tekemään tarkentavia tutkimuksia sekä purkutöiden yhteydessä on myös havaittu tarvetta tarkentaa suunnitelmia.

 1. Alapohjan kosteusmittaukset (porareikämittaus) suoritettiin kahdessa eri vaiheessa. Toisessa vaiheessa kosteusmittauksia laajennettiin koskemaan pääosaa rakennusta, myös liikuntasalin osalle. Samassa yhteydessä tehtiin alapohjarakenteeseen rakenneavaus, jonka perusteella arvioitiin alapohjaan vaikuttavia seikkoja. Mittaustulosten perusteella osa alapohjarakenteesta on märkä. Tarkempi raportti saadaan viikon 34 aikana.
 2. Määritettiin rakenneavaukset rakenneosien kunnon määrittelemiseksi. Kohdistettiin tutkimukset ulkoseinäeristeisiin sekä väliseiniin yhteensä 10 kpl, joista otettiin materiaalinäytteet laboratoriotutkimuksia varten. Materiaalinäytteistä 7 viittaa vaurioitumiseen ja tarkempi raportti saadaan viikon 34 aikana.
 3. Alapohjan tiiveyteen kiinnitettiin huomiota purkutöiden edetessä. Kantavien väliseinien perustusratkaisun ja työtekniikan johdosta alapohja on epätiivis sekä lisäksi alapohjan kautta asennetut käyttövesiputkien suojaputket toimivat suorana epäpuhtausreittinä maaperästä.
 4. Laajennusosan kaivutöiden jälkeen on havaittu runsaasti sokkelirakenteessa rakentamisaikaisia puuaineksia, joiden poistamisen ja rakenteen korjaamisen johdosta on suoritettu selvityksiä.
 5. Piha-alueen kaivutöiden yhteydessä on havaittu piha-alueella märkää eristyshiekkaa jonka johdosta katselmoitiin sadevesi-, salaoja- sekä viemärijärjestelmiä. Tarkastelun jälkeen suoritettiin viemäreiden kuvaukset, geoteknisen maaperätutkimukset koekuoppatutkimuksilla, selvitettiin salaojien korot sekä perusvesikaivon ja viemäriliitoskaivon uusimistarpeet.
 6. Urakoitsijan ilmoituksen johdosta on työmaalla katselmoitu alakattojen korjaustarpeita.
 7. Työmaatarkastuksen yhteydessä on havaittu yläpohjan ilmatiiveydessä puutteita virheellisesti asennetun ilmasulun johdosta (höyrynsulku).

Jatkotoimenpiteet tutkimustulosten, havaittujen riskien ja korjaustarpeiden perusteella, jotka eivät sisälly alkuperäisiin urakoihin:

 1. Salaojajärjestelmä ja perusvesikaivot uusitaan.
 2. Piha-alue salaojitetaan osittain ja suunnitelmaa pintamaan muotoilun osalta tarkennetaan.
 3. Viemäriliitoskaivo uusitaan.
 4. Viemärikuvauksen perusteella valurautaiset viemärit tulee sukittaa tai alapohjan uusimisen vaihtoehdossa uusia muoviviemäreiksi.
 5. Sokkelirakenteen mikrobi- ja lahovaurioituneet puuainekset poistetaan kauttaaltaan sekä sokkelieristys korjataan ja reiät paikataan. Ensivaiheessa on tehty pohjoispäädyn osalta, joka jatkuu loppurakennuksen osalle.
 6. Alapohjalaatan korjaustapa valitaan diffuusiovapaa korjaus, kapselointikorjaus tai alapohjan uusiminen täyttökerroksineen. Huomioitava saavutettava käyttöikä ja jäljelle jäävät riskit.
 7. Sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen materiaalinäytetulosten perusteella uusitaan rakenneosia riittävässä laajuudessa.
 8. Roikkuvat alakattorakenteet joudutaan kiinnittämään uudestaan ja levypinnat uusimaan. Korjaustyöt turvallisuudenhallintaa.
 9. Pesuhuoneen betoniset alakattojen tukirakenteet uusitaan.
 10. Laaditaan täydentävät suunnitelmat ilmatiiveyden parantamisesta, tarkastellaan tavoiteltava tiiveystaso havaintojen perusteella sekä työtekniikka alapohjaan sekä yläpohjaan.
 11. Ilmanvaihtojärjestelmän säätö- ja mittaustapa tarkennettu tilaajan ohjeella. Lisäksi rakennusautomaatioon liitettävien mittausten sekä raportoinnin vaatimukset tarkennetaan tilaajan toimesta.

Hankkeen kustannusennuste 8/2019, joka tarkentuu lisätöiden osalta 2 050 000 euroa eriteltynä:

1.    Suunnittelu, alkututkimukset 80 000 eur
2.    Rakennusurakka 813 700 eur
3.    LVIA-urakka 219 000 eur
4.    Sähköurakka 104 123 eur
5.    Käyttäjän kalusteet 100 000 eur
6.    Lisätutkimukset ja täydentävän suunnittelun arvio 30 000eur
7.    Lisätyönimikkeiden kustannusarviot (alustava) 200 000eur

Salaojat, perusvesikaivot ja viemärikaivo.
Sokkeli lahovauriot.
Viemäreiden sukitus.
Ilmanvaihto ja rakennusautomaatiomuutokset.
Sähkömuutokset
Lisätyövaraus suunnittelu/ urakka

8. Rakennusfysikaalisen tarkastelun, tutkimustulosten perusteella tehtyjen korjausvaihtoehtojen perusteella laadittu alustava kustannusarvio lisäkorjauksille 450 000eur. Korjaustyöt vaativat tarkemmat toteutussuunnitelmat ennen tarkempia kustannustarjouksia.

Viralliset valmistuneet tutkimusraportit: 
-rakenne- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 20.8.2019, Sitowise Oy
-koekuoppatutkimus 2.8.2019, Sitowise Oy
-alapohjan rakennusfysikaalinen tarkastelu 20.8.2019, Sitowise Oy

Väistötilakoulun kustannusselvitys aika välille 8/2020 – 7/2029, ei sisällä liikuntatiloja, hankkeen kertyneitä kustannuksia eikä rakennuksen ylläpitokuluja.


Vaihtoehto 1 kustannukset, jossa koulun tilaohjelma hankkeen mukainen, pois lukien liikuntasali ja tekninen työtila. Kokonaiskustannusarvio budjettitarjouksena 1 187 000 eur.


Vaihtoehto 2 kustannukset, jossa koulun tilaohjelma hankkeen mukainen, pois lukien liikuntasali. Kokonaiskustannusarvio budjettitarjouksena 1 428 000 eur.

Havainnekuvat ja toimitussisällöt erillisinä liitteinä.

Päätösehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. merkitsee työnaikaiset tutkimus- ja selvitystyöt tietoonsa,
 2. saattaa työnaikaiset tutkimus- ja selvitystyöt tiedoksi kunnanhallitukselle sekä
 3. esittää kunnanhallitukselle ratkaistavaksi Kirkonkylän koulun saneerauksen ja laajennuksen lisäkustannukset sekä toimenpiteet muuttuneen tilanteen johdosta.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen edustaja Seppo Hujanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
_________

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus keskeyttää välittömästi Kirkonkylän koulun saneeraus- ja laajennushankkeen lisätietojen saamiseksi tulevia päätöksiä varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen ja rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.