Kunnanhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Määräalan myynti Survaanlammelta

MjuDno-2019-77

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan ja Karri Eerikäisen kesken on neuvoteltu ratkaisuista, jotka tukisivat Karri Eerikäisen aloittamaa kalastusmatkailuyrittäjyyttä Mäntyharjun kunnan Karankamäen kylässä sijaitsevalla Survaanlammella.

Kunnan omistamille tiloille Survaanniemi ja Lampila on kaavaehdotuksessa  sijoitettu Survaanlammen rannalle kaksi rantarakennuspaikkaa. Rakennuspaikoilla ei ole omistusoikeutta eikä siten kalastusoikeutta Survaanlampeen.

Kiinteistövälittäjä Tomi Paakkari on arvioinut, että tonttien myyntihinta on 15 000-20 000 €/kpl.

Karri Eerikäinen on tarjoutunut ostamaan tontit, yhteispinta-alaltaan noin 10.000m2 yhteishintaan 30.000€.

Koska alueen kaava on ehdotusvaiheessa on päädytty ratkaisuun, että asiasta solmitaan esisopimus kunnan ja Karri Eerikäisen kesken.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan ostotarjouksen kahdesta Survaanniemi RN:o 1:182 - nimisellä kiinteistöllä sijaitsevasta rakennuspaikasta.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Karri Eerikäinen ja Noora Turunen ovat toimittaneet 11.2.2019 päivätyn tarkennetun ostotarjouksen kuntaan.

Ostajat tarjoutuvat ostamaan Mäntyharjun kunnan Karankamäen kylässä sijaitsevista Survaanniemi 507-408-0001-0182 ja Lampila 507-408-1-25 tiloista yhteensä noin 15.000 m2 alueen. 

Kallaveden rantaosayleiskaavaehdotuksessa myytävä määräala on merkinnältään RA (loma-asuntoalue) ja M (maa- ja metsätalousvaltainenalue) aluetta.

Kallaveden rantaosayleiskaavaehdotuksessa Survaanniemen tilalla sijaitseva pohjoisempi rakennuspaikka esitetään siirrettäväksi Lampila tilan alueelle.
Ostajien jo omistama Römmilän tila ja myytävä määräala muodostavat yhtenäisen alueen.

Myytävän määräalan yhteispinta-ala on noin 15.000 m2. Ostajat tarjoavat em. määräalasta yhteensä 30.000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. hyväksyy Karri Eerikäisen ja Noora Turusen tarjouksen esisopimukseksi Survaanniemi 507-408-1-182 ja Lampila 507-408-1-25 määräalan kaupasta, pinta-ala noin 15.000 m2. Kauppahinta on 30.000 €.;
  2. toteaa, että lopullinen kauppakirja tehdään esisopimuksen ehdoin Kallaveden rantaosayleiskaavan valmistuttua;
  3. toteaa, että kaupan lopullinen hyväksyminen edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen, koska alueen tonteille ei ole hyväksytty yleisiä myyntiperusteita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Alueella on voimassa Survaanniemen ranta-asemakaava ja Kallaveden rantaosayleiskaava, joka on lainvoimainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Mäntyharjun kunnan ja ********* välisen kauppakirjaluonnoksen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)