Kunnanhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Poikkeamislupahakemus kaavan mukaisen RA -rakennusoikeuden siirtämiseksi Länsiosan rantaosayleiskaavan M -alueelle

MjuDno-2019-471

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Poikkeamislupahakemus kaavasta poikkeamiseksi, joka mahdollistaa RA -rakennuspaikan siirtämisen on jätetty 30.7.2019. Poikkeamista haetaan Länsiosan rantaosayleiskaavan muutoksen määräyksistä MRL 171 §:n nojalla MRL 43 §:n säännöksistä osayleiskaavan RA -rakennuspaikan siirtämiseksi ja Rakennusjärjestyksen määräyksestä rakentamisen sijoittumiseen ja sopeutumiseen ympäristöön ranta-alueella. Rakennuspaikalle on tarkoitus rakentaa asemapiirustuksen mukaan loma-asunto ja sauna. Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen, eikä heillä ole ollut huomautettavaa hankkeesta. 

Jotta poikkeamislupa voidaan myöntää, lainvoimaisen kaavan muuttaminen RA -rakennuspaikan siirtämiseksi edellyttää, että Mäntyharjun kunnan Länsiosan rantaosayleiskaavaan kuuluvan loma-asunnon rakennuspaikka määrätään MRL 38 §:n nojalla rakennuskieltoon viideksi (5) vuodeksi, jona aikana ranta-osayleiskaava muutetaan maanomistajan kustannuksella vastaamaan poikkeamislupapäätöksen mukaista tilannetta.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on MRL 171 §:n mukaisten poikkeamisten ratkaisuvalta siirretty rakennuslautakunnalle.

Oheisliitteenä KuntaNet -ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus, joka sisältää karttaliitteet, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.


 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharjun rakennuslautakunta myöntää poikkeamisluvan oheisliitteenä olevan KuntaNet -ohjelmalla valmistellun päätösehdotuksen mukaisesti ehdolla, että Mäntyharjun kunta asettaa Mäntyharjun kunnan Länsiosan rantaosayleiskaavaan kuuluvan kiinteistön  ********* rakentamattoman loma-asunnon rakennuspaikka MRL 38 §:n nojalla rakennuskieltoon viideksi (5) vuodeksi. Rakennuskiellon aikana Länsiosan rantaosayleiskaava tulee muuttaa maanomistajan kustannuksella vastaamaan poikkeamislupapäätöksen mukaista tilannetta.

Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi (2) vuotta siitä päivästä lukien kun se on saanut lainvoiman, joka lasketaan Mäntyharjun kunnan rakennuskieltopäätöksestä. Rakennuslupa ja/tai -luvat rakentamiselle on haettava tänä aikana, kuten päätösehdotuksen jatkotoimenpiteissä on ohjeistettu.

Mäntyharjun rakennuslautakunta esittää Mäntyharjun kunnanhallitukselle, että kiinteistöllä  ********* sijaitseva Mäntyharjun kunnan Länsiosan rantaosayleiskaavaan kuuluva rakentamattomanloma-asunnon rakennuspaikka määrätään MRL 38 §:n nojalla rakennuskieltoon viideksi (5) vuodeksi, jona aikana Mäntyharjun kunnan Länsiosan rantaosayleiskaava muutetaan maanomistajan kustannuksella vastaamaan ehdollisena myönnetyn poikkeamislupapäätöksen mukaista tilannetta.

 

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 38 §, 43 §, 72 §, 125 §, 171 §, 173 § ja 174 §
Hallintolaki 45 §
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
Länsiosan rantaosayleiskaava
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 5.1
Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan ohje; Käyttötarkoituksen muutos/ Poikkeaminen
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019

Päätös

Hyväksyttiin

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus määrää kiinteistöllä  ********* sijaitsevan Mäntyharjun kunnan Länsiosan rantaosayleiskaavaan kuuluvan rakentamattoman loma-​asunnon rakennuspaikan MRL 38 §:n nojalla rakennuskieltoon viideksi (5) vuodeksi,​ jona aikana Mäntyharjun kunnan Länsiosan rantaosayleiskaava muutetaan maanomistajan kustannuksella vastaamaan ehdollisena myönnetyn poikkeamislupapäätöksen mukaista tilannetta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, hakija, Mäntyharjun kunta: rakennuslautakunta, paikkatietokäsittelijä

Muutoksenhaku

Hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle, todisteellinen tiedoksianto

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välitömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista..
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajallee. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9.00-15.00