Kunnanhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Eerikäinen Karri / esisopimus kahden rantarakennuspaikan myynnistä

MjuDno-2019-77

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan ja Karri Eerikäisen kesken on neuvoteltu ratkaisuista, jotka tukisivat Karri Eerikäisen aloittamaa kalastusmatkailuyrittäjyyttä Mäntyharjun kunnan Karankamäen kylässä sijaitsevalla Survaanlammella.

Kunnan omistamille tiloille Survaanniemi ja Lampila on kaavaehdotuksessa  sijoitettu Survaanlammen rannalle kaksi rantarakennuspaikkaa. Rakennuspaikoilla ei ole omistusoikeutta eikä siten kalastusoikeutta Survaanlampeen.

Kiinteistövälittäjä Tomi Paakkari on arvioinut, että tonttien myyntihinta on 15 000-20 000 €/kpl.

Karri Eerikäinen on tarjoutunut ostamaan tontit, yhteispinta-alaltaan noin 10.000m2 yhteishintaan 30.000€.

Koska alueen kaava on ehdotusvaiheessa on päädytty ratkaisuun, että asiasta solmitaan esisopimus kunnan ja Karri Eerikäisen kesken.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan ostotarjouksen kahdesta Survaanniemi RN:o 1:182 - nimisellä kiinteistöllä sijaitsevasta rakennuspaikasta.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).