Kunnanhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Etelä-Savon ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiöittäminen / lausunto

MjuDno-2019-70

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2021.

Maakuntalakiluonnoksen mukaan maakunta voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse, yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai hankkii ne sopimukseen perustuen muilta palvelutuottajilta. Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvan palvelun tuottamisen erottamisesta ja yhtiöittämisvelvollisuudesta säädetään erikseen. Maakunnan hankkiessa palveluja muilta palvelun tuottajilta sillä säilyy maakuntalaissa tarkoitettu järjestämisvastuu. Palvelun tuottajana voi toimia maakunnan liikelaitos, osuuskunta, säätiö ja itsenäinen ammatinharjoittaja.
Tiettyjen keskitettyjen palveluiden osalta tuottamisvastuu on alueuudistusta koskevien lakiesitysten perusteella palvelukeskuksilla. Ruoka- ja puhtauspalvelut eivät kuulu palvelukeskusten lakisääteiseen palveluvalikoimaan.

Etelä- Savon alueen kuntien ja kuntayhtymien ruoka- ja puhtauspalveluita järjestävät lähes kaikki kunnat, Vaalijalan kuntayhtymä, Sosteri, Essote ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy. Em.toimijoiden palveluksessa ruoka-ja puhtauspalveluissa on yhteensä n. 900 työntekijää ja toimintojen  yhteenlaskettu liikevaihto on noin 50 milj. €.

Etelä-Savon liitto teetti elo-lokakuussa ruoka ja puhtauspalveluyhtiötä koskevan selvitystyön KPMG:llä. Selvityksessä pyydettiin kartoittamaan Etelä-Savon maakunnan ruoka- ja puhtauspalvelujen järjestämisvaihtoehtoja ja eri vaihtoehtoihin liittyviä juridisia, verotuksellisia ja toiminnallisia reunaehtoja sekä välittömiä vaikutuksia maakunnalle ja sen kunnille. Lisäksi selvitys pyydettiin in-house asemassa toimivasta yhtiöstä - maakunnan yksin omistama yhtiö tai kuntien ja maakunnan yhteinen yhtiö - ja niiden vertailusta. Vertailussa on otettu huomioon toimintojen nykyinen järjestämistapa ja nykymallissa jatkamisen liittyvät reunaehdot ja vaikutukset sekä vaihtoehtoisena toimintatapana toimintojen järjestäminen maakunnan liikelaitoksessa sekä toiminnan keskittäminen markkinayhtiölle.

Tehdyn selvityksen perusteella KPMG suosittelee selvitetyistä vaihtoehdoista yhteisen maakunnallisen tukipalveluyhtiön perutamista mahdollisimman laajalla omistajapohjalla.
Perustelut:
- Maakunta ja kunnat eivät voi tuottaa toisilleen palveluita. Kun otetaan huomioon maakunnan aluerakenne ja väestötiheys,  palveluiden hajautuminen toiminnoittain voi muodostua ongelmaksi sekä maakunnalle että alueen kunnille. Tämä voi osaltaan johtaa palvelutuotannon alueelliseen keskittymiseen.
- Kuntien ja maakunnan / maakunnan yhtiön välinen palvelutuotanto  on mahdollista.
- Useita omistajia ja monipuolisempia palvelukohteita, mahdollisuus kohdentaa resursseja tehokkaammin.
- Kyseessä selkeä liikkeenluovutus ja toiminnallisten kokonaisuuksien siirto, jossa työnantajavastuut ja siirtyvän henkilöstön asema ovat selkeitä.
- Toiminnan jatkuvuus: yhteisyhtiössä voidaan varmistaa alueellisten palvelukanavien  ja tuotantotapojen jatkuvuus yli maakunnan perustamisvaiheen.
- Useamman omistajan malli mahdollistaa myös keskitetyt alueelliset hankinnat  ja suuremman hankintavolyymin sekä yhteiset palvelutuotannon tavat ja palveluiden rajapintojen tarkastelun.

Selvityksen peruteella haasteena olisi:
- Paikallisuuden turvaaminen suuryksikössä.
- Ulosmyynnin kasautuminen yhteen yksikköön, mahdollisesti tarvetta ulosmyyntiosuuden alentamiselle.
- Oppilasruokailun yhtiöittämisestä aiheutuu lähtökohtaisesti ylimääräistä arvonlisäverokustannusta nykytilaan verrattuna, mutta tietyin järjestelyin näiltä kustannuksilta on useimmissa toimintojen yhtiöittämisissä voitu välttyä suureksi osaksi tai kokonaan.
- Kuinka mahdollisesti yhteistyön ulkopuolelle jäävien kuntien palvelukapasiteetin menetys korvataan kunnan alueella sijaitsevissa toimintayksiköissä? Kunta voi tuottaa palveluita maakunnalle tai sen omistamalle yhtiölle vain kuntalain 127 §:n mukaisen poikkeusperusteen mukaisesti. Maakunnan / yhteistyhtiön pitää myös lähtökohtaisesti kilpailuttaa tällaisen palvelun hankinta.

Etelä-Savon maakuntaliitto edellä kuvatun selvityksen teettäjänä pyytää kunnan lausuntoa, onko kunta halukas sitoutumaan suunnittelilla olevan, in-house-periaatteella toimivan, ruoka- ja puhtauspalveluyhtiön jatkovalmisteluun.

KMPG:n selvitys on liitteenä.

Mäntyharjun kunta toteuttaa tällä hetkellä kaiken yksiköidensä tarvitseman ruokahuollon oman valmistuksen kautta. Lisäksi kunnan ruokapalvelut tuottaa ulosmyyntvää palvelua Essotelle, Mäntypuiston palvelukodille ja Vaalijalan kuntayhtymälle.
Talousarviossa 2019 on ruokahuollon menot (ulkoiset) 1 076 310 €, josta ulosmyynnin osuus on 59,62 %.
Ruokahuollossa työskentelee 19 henkilöä.
Siivouspalvelut kunnassa on lähes kokonaan ulkoistettu, eikä kunnassa ole kahta keittäjä-siivoojan tointa lukuunottamatta siivouspalveluiden henkilökuntaa.
Kunnan kannalta ulosmyytävän ruoan osuus on merkittävä, mutta toiminnan tapahtuessa kahdessa valmistuskeittiössä ulosmyytävä osuus on eroteltavissa helposti eri kokonaisuudeksi.
Essote merkittävimpänä ostajana hankkii ruokapalvelun Ruskahovin ja hyvinvointikeskuksen kuntoutusosaston asiakkaille. Tulee kuitenkin huomioida, että Essotella ei ole palveluverkkoa koskevia päätöksiä  tuleville vuosille. Täten ruokahuoltoratkaisusta päätettäessä ei tiedetä oltaisiinko lopulta ulkoistamassa vain koulujen ja päiväkodin ruokapalvelua ilman, että ratkaisulla olisi sotepalveluihin vaikutusta.
Mikäli kunta tulevaisuudessa tuottaisi ruokapalvelut vain omille yksiköille (päiväkoti, perusopetus, lukio) olisi ruokapalveluiden henkilömitoitus arviolta kahdeksan henkilöä. Toiminta tapahtuisi yhdessä peruskorjattavassa valmistuskeittiössä. Oman toiminnan osuutta ei tarvitsisi kilpailuttaa. Tuotanto pysyisi kunnassa ja paikallisen raaka-ainetuotannon ja vähittäiskaupan tarjonta pystyttäisiin, niin haluttaessa, hyödyntämään maakunnalista vaihtoehtoa paremmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää, että Mäntyharjun kunta ei sitoudu suunnitteilla olevan ruoka- ja puhtauspalveluyhtiön jatkovalmisteluun tilanteessa, jossa lainsäädäntö toiminnan osalta on auki eikä sote-toimijalla ole selvää päätöstä tulevasta palveluverkosta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).