Kunnanhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Valtionosuuspäätökset 2019

MjuDno-2019-49

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Peruspalvelujen valtionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 2019

VM/2545/02.02.06.00/2018  28.12.2018 

Laskennallisesti kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta vähennetään kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille sama 3.524,51 euroa asukasta kohti.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuonna: 17.891.114 €
- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 3.627.841 €
Kotikuntakorvaustulot: 272.125 €
Kotikuntakorvausmenot: -112.256 €
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus: -232.432 €
Yhteensä: 17.818.551 €

 

Opetus ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin myönnettävä valtionosuus 2019 
OKM/62/221/2018  31.12.2018

Valtionosuutta/rahoitusta myönnetään rahoituslain 5 §:ssä tarkoitettuja koulutusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä varten -232.432 €.

 

Perusopetuslaissa tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta
OKM/53/221/2018  29.11.2018

Yksikköhinnaksi on vahvistettu 26,00 € ohjaustuntia kohti.
Tuntimääriksi on vahvistettu 1.113 kevät ja 1.044 syksy, yhteensä 2.157 tuntia.
Valtionosuuden peruste 56.082 €, josta valtionosuus (57 %) 31.967 €.

 

Esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat 2019 
OKM/54/221/2018

 

Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa ettei muutoksenhakuun ole aihetta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.