Kunnanhallitus, kokous 30.3.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 45 Tilinpäätös 2019

MjuDno-2020-219

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut.
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Mäntyharjun kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseen konsernitilinpäätös.

Kuntalain mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Tilintarkastajien on KuntaL:n mukaan tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Valtuuston käsittelyyn tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen laatiminen, tilinpäätöksen antaminen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tilinpäätöksen saattaminen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi on kunnanhallituksen tehtävä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

KuntaL:n mukaan kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.


Mäntyharjun kunnan tilinpäätös vuoden 2019 tilinpäätös on 2.419.661,89 euroa alijäämäinen.

Toimintatuotot pienenivät 438.765 euroa edelliseen vuoteen verrattuna  euroa. Toimintakulut kasvoivat 2.032.833 euroa verrattuna vuoteen 2018.

Kokonaisverotulot olivat 20.816.152 euroa. Verotulokertymä pieneni 90.000 euroa.

Valtionosuuksia kertyi 17.950.000 euroa. Valtionosuudet vähenivät edellisestä vuodesta 50.000 euroa.

Vuosikatteeksi muodostui -533.000 euroa. Vuosikate ei riittänyt kattamaan käyttöomaisuuden poistoja ja arvonalennuksia, jotka olivat yhteensä 1.890.000 euroa.

Poistosuunnitelman ulkopuolisia poistoja / arvonalennuksia kirjattiin tilinpäätökseen 652.700 euroa. Poistosuunnitelman lisäksi tehdyt poistot / arvonalenukset on esitetty liitteessä.

Mäntyharjun kunnan vuoden 2019 investointimenot olivat  4.190.000 euroa.

Kunnan lainakanta tilikauden lopussa oli 18.3M euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2019 alijäämä 2.419.661,89 € siirretään oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille;
  2. allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi;
  3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja
  4. sallii, että tarvittaessa tilinpäätösasiakirjaan voidaan tehdä teknisiä muutoksia ennen valtuustokäsittelyä ilman, että muutoksista tarvitsee kunnanhallituksen erikseen päättää.