Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry / edustajan nimeäminen opiston hallitukseen 2020-2021

MjuDno-2020-59

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n vuosiokous on 20.2.2020. Vuosikokouksessa valitaan kannatusyhdistyksen hallitus toimikaudeksi 2020-2021.

Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kullekin jäsenelle valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Ellei vuosikokous toisin päätä, valitaan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä kolme Mikkelin kaupungin ja yksi kunkin toimipistekunnan hallinnon piiristä sekä yksi muista jäsenistä.

Päätöksen peruste
Kuntalaki 39 § 1 mom. 3 kohta Kunnanhallituksen tehtävät
"Kunnanhallituksen tulee:
---
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa ja käyttää sen puhevaltaa.
---

Kuntalaki 41.3 §:n nojalla kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus nimeää Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistyksen hallitukseen ehdolle toimikaudeksi 2020-2021 jäsenen ja varajäsenen.

Päätös

Mäntyharjun kunta nimeää Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistyksen hallitukseen ehdolle toimikaudeksi 2020-2021 jäseneksi Eveliina Mäenpään ja hänen varajäsenekseen Tuomo Penttisen.

Tiedoksi

Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys, valitut, arkistosihteeri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.