Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Työsuojelupäällikön nimeäminen

MjuDno-2020-92

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta määrää, että työnantajan on nimettävä edustajansa (työsuojelupäällikkö) lain II osan - Työsuojelun yhteistoiminta / 5 luku Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla määrittämää tehtävää varten. 

Työpaikan työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa. 
Työsuojelupäällikön pitää tuntea työpaikan olosuhteet ja olla niihin nähden riittävän pätevä tehtäväänsä. Hänen tulee olla perehtynyt työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön. Työnantajan tulee huolehtia, että työsuojelupäälliköllä on riittävät edellytykset järjestää työsuojelu käytännössä.
Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä työpaikalla. Työsuojelupäällikkö ei välttämättä kuulu työsuojelutoimikuntaan, mutta hän osallistuu sen kokouksiin.

Työsuojelupäällikön tehtävät ovat:
- työnantajan ja esimiesten avustaminen työpaikalla tarvittavan työsuojeluosaamisen varmistamiseksi
- työpaikan työsuojeluyhteistyön käynnistäminen, tukeminen ja kehittäminen
- työsuojelutoimikunnan toimintaan osallistuminen
- yhteistyö työsuojeluviranomaisten kanssa
Työsuojelupäällikkö ei ole automaattisesti vastuussa työsuojelulainsäädännön toteuttamisesta, sillä vastuu työturvallisuudesta on työnantajalla.

Mäntyharjun kunnassa työsuojelupäällikkönä on toiminut vuodesta 1984 Veli Leppä.
Veli Lepän eläköidyttyä tehtävään tulee nimetä uusi henkilö.

Henkilöstösuunnittelija Hannele Björnström on toiminut työsuojelupäällikön sijaisena. Henkilöstösuunnittelijan tehtävä antaa  hyvät lähtökohdat työsuojelupäällikön tehtävän hoitamiseen ja resurssillisesti tehtävät on järjestettävissä niin, että sama henkilö kykenee ne hoitamaan.
Hannele Björnström on suorittanut työsuojelupäällikön peruskurssin.
Hannele Björnström on lupautunut ko. tehtävään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. nimeää työsuojelupäällikön tehtävään Hannele Björnströmin 1.3.2020 alkaen toistaiseksi:
  2. korottaa Hannele Björnströmin tehtäväkohtaista palkkaa 300 € / kk KVTES:n II luvun mukaisen lisävastuun perusteella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

palkkasihteeri, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

 Valituskielto

Virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan työtuomioistuimessa.

Kunnallisen virkaehtosopimukslain 26 §:n mukaan viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksena tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdisdtyksellä on oikeus saada asia vireille työtuomioistuimessa.