Kunnanhallitus, kokous 7.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä / toiminnan seuraaminen

MjuDno-2017-618

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta on ollut osakkaana ja  ostanut perusturvapalvelut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymältä 1.1.2017 lähtien.
Kuntayhtymän toiminan alkuvaiheessa on esiintynyt toiminnan käynnistämiseen ja/tai tiedottamiseen liittyviä ongelmia, joilla on heijastusvaikutus peruskunnan toimintaan.

Kuntayhtymän perussopimus, jonka Mäntyharjun kunnanvaltuusto hyväksyi 25.1.2016 määrittää mm. kuntayhtymän toimialan, kustannusten jaon ja toiminnan päätösprosessit.
Perussopimuksessa todetaan, että kustannukset jaetaan tilikauden asukasluvun, tilikauden toteutuneiden kulujen ja kolmen viimeisen vuoden tilikauden toteutuneiden kulujen mukaisesti.  Vaikkakin perussopimus toteaa, että kuntayhtymän maksuosuudet laskutetaan kuntayhtymän valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvana ennakkomaksuna on tasauslaskun ennakoimattomuus kunnan talouden seurannan kannalta kestämätön. Asiasta on oltu yhteydessä kuntayhtymän johtaviin viranhaltijoihin. Laskutuskäytäntö / kuntakohtainen talouden seuranta on ollut esillä myös kuntayhtymän neuvottelukunnan kokouksissa.  Vastauksena tiedusteluihin on saatu joukko päivämääriä, joihin mennessä talouden kuntakohtainen seuranta olisi perussopimuksen laskutuksen mukainen - näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. 
Talousjohtaja Vesa Vestalan kanssa on sovittu muutoksesta Mäntyaharjun kunnan ennakkolaskuun. Tehty muutos on vaikuttanut oleellisesti kunnan kassatilanteeseen.   

Mäntyharjun kuntaan on avuttu alkukesällä kaksi  pitkään kaivattua vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköä. Samalla kun uusissa yksiköissä on vapaata kapasitettia jonottaa kotihoidossa edelleen palveluasumista tarvitsevia henkilöitä. Syyksi tilanteeseen on esitetty ostopalveluiden määrärahojen riittämättömyys. Palveluketjua tulee tarkastella kokonaisuutena, keinotekoinen raja kotihoidon ja palveluasumisen rahojen välissä ei ole asiakkaan etu. 

Kuntayhtymän perussopimuksessa määrätään yhtymän tehtävät. Perussopimuksessa rajataan kuntayhtymän tehtävän ulkopuolelle mm. työterveyspalvelut. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä voi olla osakkaana tai jäsenenä muissa yhtiöissä tai yhteisöissä sekä omistaa tai hallita kiinteistöjä ja huoneistoja.  Essote on ostanut osan työterveyspalveluita tuottavasta yhtiöstä. Yhtiö ei ole inhouse-asemassa, joten työterveyspalveluiden suorahankinta ilman kilpailutusta ei ole mahdollista.  Sen lisäksi, että ostopäätös vaikuttaa perussopimuksen vastaiselta on syytä miettiä toteutuiko jäsenkuntien omistajaohjaus tehdyssä kaupassa. Kauppa olisi tullut käsitellä talouteen vaikuttavana toimenpiteenä neuvottelukunnassa ja jäsenkunnissa.

Essoten talousjohtaja Vesa Vestala osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen kutsuttana asiantuntijana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Mäntyharjun kunnanhallitus pyytää Essoten hallitukselta selvitystä:

  1. talouden seurannan, kuntalaskutuksen ja palvelutuotannon toteutumisesta Mäntyharjun osalta;
  2. Essoten tulkinnasta perussopimuksen toteutumisesta Etelä-Savon Työterveys Oy:n kaupassa. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Essoten talousjohtaja Vesa Vestala oli saapuvilla asian käsittelyn ajan, poistuen ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.