Kunnanhallitus, kokous 7.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö (lisäpykälä)

MjuDno-2015-562

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan omistuksessa on kaksi Helsingin kaupungissa sijaitsevaa kerrostalohuoneistoa. Huoneistot on saatu/hankittu testamenttilahjoituksena saaduilla varoilla. Lahjakirjassa edellytetään, että  lahjoitusvarat käytetään varattomien opiskelijoiden tukemiseen.
Asunnot ovat olleet vuokralla kunnanhallituksen kehittämisjaoston päätöksen mukaan Mäntyharjusta kotoisin oleville tai täällä koulunsa käyneille ensisijaiseti yliopisto- tai korkeakouluopiskelijoille. Asukaspaikkoja Tehtaankatu 3 D 25 sijaitsevassa poikien asunnossa on ollut kolme ja Neljäs linja 16 A 1 sijaitsevassa työttöjen asunnossa kaksi. Asunnoista peritty vuokra on ollut kaupungin vuokratasoon verrattuna lähinnä muodollinen.

Opiskelijoiden vuokramarkkinoilla ns. kimppa-asuminen ei ole ollut vuokratasosta huolimatta kovin houkutteva - hakijoita varsinkaan poikien asuntoon ei ole löytynyt riittävästi.
Tästä johtuen kunnassa on mietitty vaihtoehtoista toimintamallia, jolla testamenttilahjoituksen ehto tukea - vähävaraisten opiskelijoiden opintoja - voitaisiin toteuttaa. Tavoitteeksi on lisäksi asetettu tuen kattavuuden (opiskelijoiden määrä) kasvattaminen. Mallilla toteuttamistavalla voitaisiin lisäksi vaikuttaa myönteisesti pieneltä osin Mäntyharjun asukaslukukehitykseen. 

Em. tavoitteet voitaisiin toteuttaa  vuokraamalla asunnot markkinahintaan ulkopuolisille ja käyttää saadut vuokratulot Mäntyharjussa kirjoilla olevien yliopisto- tai korkeakouluopiskelijoiden kotikuntastipendeihin. Mallin oikeudellisesta toteuttamiskelpoisuudesta on liiteenä oleva Asianajatoimisto Salo&Salo Oy:n lausunto.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

 Kunnanhallitus oikeuttaa viranhaltijat valmistelemaan

 1. sääntöjä kotikuntastipendien jakoperusteiksi esittelytekstissä mainittujen tavoitteiden mukaisesti;
 2. kunnan omistuksessa olevien asuntojen Tehtaankatu 3 D 25 ja Neljäs linja 16 A 1 vuokraamista markkinahintaan avoimille markkinoilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

 Vuokraamalla kunnan omistamat asunnut ns. avoimille markkinoille on oletettavissa, että vuokratuloa kertyy Tehtaankatu 3 D 25 asunnosta noin 1200 -1500 €/kk ja Neljäs linja 16 A 1  asunnosta noin 800 €/kk. Vuokrataso mahdollistaa kotikuntastipendeihin käytettäväksi vastikkeiden jälkeen noin 1800 €/kk.

Kohdistamalla stipendi koskemaan alkuperäisen lahjoituksen ehtojen mukaisesti korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita (myös amk)  saadaan em. summalla katettua kaikki Mäntyharjusta kotoisin olevat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ei vaan pääkaupunkiseudulla vaan kaikissa ko. oppilaitoksissa. Alkuperäisten testamentti lahjoitusten tarkoitusten kattavuutta saadaan siten laajennettua huomattavasti.

Tällä hetkellä lähes kaikki opiskelemaan lähtevät muuttavat asuinpaikakseen opiskelupaikkakunnan. tähän ohjaa mm. joukkoliikenteen käyttömahdollisuus ja eräiden koulumuotojen osalta myös opiskelijoiden terveydenhuollon järjestelyt. Suunnitellun stipendin taloudellinen tuki ohjaisi opiskelijoita säilyttämään Mäntyharjun kotipaikkana. Pieneltä osaltaan tällä olisi myönteinen vaikutus kunnan välkilukukehitykseen ja sitä kautta valtionosuuskertymään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää, että

 1. Kunnan omistuksessa olevat Helsingin kaupungissa sijaitsevat asunnot (kaksi kpl) vuokrataan markkinahintaan avoimille markkinoille, vuokrauksenn yksityiskohdat päättää kunnanjohtaja;
 2. Hilja ja Artturi Vesalaisen ja Timo Kydön rahastojen tuotto käytetään opiskelijoiden kotikuntastipendeihin seuraavilla perusteilla:
  - kotikuntastipendit  kohdistettaan ensimmäisen vuosikurssin yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille
  - stipendin saanti edellyttää, että henkilö on Mäntyharjusta kotoisin tai täällä lukion käynyt ja kirjoilla Mäntyharjussa vuoden vaihteessa 1.1.
  - kotikuntastipendi on syksystä 2015 lähtien 100 €/kk, 12 kuukauden ajan 1.9. lähtien, myönnetyt stipendit maksetaan kaksi kertaa vuodessa (tammikuu ja elokuu) 
  - kunnanhallitus päättää vuosittain stipendin tason
  - kunta ilmoittaa stipendit haettavaksi kotisivuillaan, Pitäjänuutisissa ja Länsi-Savossa julkaistavilla ilmoituksilla

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kahden vuoden kokemus kotikuntastipendien käytöstä osoittaa:
a)  hakemuksia vuositasolla tulee 20-25 kpl
b)  stipendin saajat ovat hyvin sitoutuneet kotikuntaansa (syksyllä 2016 myönnetyistä 21 kotikuntastipendin saajasta vain yksi henkilö on muuttanut pois kunnasta (tilanne 28.5.2017));
c) opintonsa tammikuussa alkavat tulee huomioida hakijoina seuraavana syksynä
d)  hakija, joka on muuttanut kuntaan esim kolmen vuoden iässä, käynyt peruskoulun Mäntyharjussa ja lukion erityislukiossa muualla mutta on kirjoilla Mäntyharjussa putoaa nykyisten jakokriteerien ulkopuolelle.

Kohdan d osalta kunnanhallituksen 10.8.2015 §:ssä 77 tekemää päätöstä on perusteltua muuttaa siten, että esimerkkitapauksen kaltainen hakija ei tule poissuljetuksi stipendin osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus muuttaa 10.8.2015 §:ssä 77 päättämänsä  kohdan 2 kuulumaan seuraavasti:

Hilja ja Artturi Vesalan ja Timo Kydön rahastojen tuotto käytetään opiskelijoiden kotikuntastipendeihin seuraavilla perusteilla:
-stipendin saanti kohdistetaan ensimmäisen vuosikurssin yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille;
- stipendin saanti edellyttää, että henkilö on Mäntyharjusta kotoisin tai täällä lukion tai perusopetuksen päättötodistuksen saanut  ja kirjoilla Mäntyharjussa vuoden vaihteessa (31.12-1.1.);
- kotikuntastipendi on 100€/kk, 12 kuukauden ajan;
-stipendi maksetaan kaksi kertaa vuodessa ( tammikuu ja elokuu);
-stipendi voidaan myöntää henkilölle vain yhden kerran;
- kunta ilmoittaa sripendin haettavaksi kotisivuillaan, Pitäjänuutisissa ja Länsi-Savossa julkaistavalla ilmoituksella.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.