Kunnanhallitus, kokous 7.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen vaali toimikaudeksi 2017-2021

MjuDno-2017-477

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimus 4 § Yhtymävaltuusto
"Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi."

Lait ja ohjeet:
Kuntalaki 58 § ja 76 §
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2017-2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2017-2021.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanvaltuusto valitsee Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudesi 2017-2021.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee Itä-Suomen päihdehuolllon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäseneksi Liisa Torniaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jaana Lopperin toimikaudeksi 2017-2021.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).