Kunnanhallitus, kokous 7.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Kiepin sillan ja siihen liittyvien rakenteiden ja laitteiden rakentaminen Mäntyharjun Kiepinsalmessa

MjuDno-2017-619

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto on kirjeellään 28.6.2017 ilmoittanut vesilain mukaisesta lupahakemuksesta koskien Kiepin sillan ja siihen liittyvien rakenteiden ja laitteiden rakentamisesta Mäntyharjun Kiepinsalmessa.

Hankkeen tarkoituksena on huonokuntoisen sillan korvaaminen uudella nykynormit täyttävällä sillalla. Siltapaikka sijaitsee Kallaveden ja Pyhäveden välisessä Kiepinsalmessa. Valuma-alueen suuruus siltapaikalla on 459,80 km2 ja järvisyysprosentti 12,72 %. 
Nykyisin paikalla on v 1939 rakennettu teräsbetoninen holvisilta. Sillan toinen puolisko (levitysosa) on rakennettu itäpuolelle v 1963.
Sillan ikä on korkea, siinä on jo huomattavia vaurioita, eikä sen kantavuus ole riittävä nykyisille liikennekuormille.

Silta uusitaan kokonaan 3-aukkoisena jatkuvana teräsbetonisena laattasiltana, jonka kaikki tuet perustetaan kallioon porattaville teräsputkipaaluille. Nykyinen silta puretaan vaiheittan pois näkyviltä osin ja anturoita piikataan.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt hoidetaan siten, että liikennettä ei katkaista. Uusi silta rakennetaan vaiheittain puoli siltaa kerrallaan siten, että liikenne kulkee ensimmäisessä vaiheessa nykyisen sillan toista puoliskoa pitkin ja toisessa vaiheessa uutta rakennettua sillan puoliskoa pitkin.

Siltapaikalla on merkitty Mäntyharjun venereitti, joka on määrätty vesioikeuden päätöksellä yleiseksi paikallisväyläksi. Sillalla ei ole vaikutusta vesistöolosuhteisiin. Rakentamisen aikana saattaa esiityä lyhytaikaista veden samentumista. 

Siltapaikan läheisyydessä on kaavoitettu muinaismuistolain rauhoittama alue, mutta sillan rakentaminen ei ulotu kyseiselle alueelle. Kiinteät muinaisjäännökset ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet huomioidaan Kiepin sillan kunnostamisessa suunnitelmien mukaisesti.

Muistutukset ja mielipiteet on pyydetty toimittamaan viimeistään 7.8.2017.

Tekninen johtaja on tutustunut asiakirjoihin ja toteaa, että Kiepin sillan ja siihen liittyvien rakenteiden ja laitteiden rakentaminen on tärkeää ja tarpeellista elinkeinoelämän kuljetusten varmistamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee Kiepin sillan ja siihen liittyvien rakenteiden ja laitteiden rakentamisen tietoonsa,
  2. toteaa, että Mäntyharjun kunnalla ei ole huomautettavaa hankkeen suhteen.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Tapio Montonen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.