Kunnanhallitus, kokous 7.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Kunnanvaltuuston päätösten 5.6.2017 täytäntöönpano

MjuDno-2017-622

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

KuntaL 39 § Kunnanhallitus
Kunnanhallituksen tulee
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta

KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 5.6.2017

  • ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä,
  • eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle,
  • eivät ole lainvastaisia; sekä

 

päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

Valtuuston vaalilautakunta toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila, tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen

Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2017-2019
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila, tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen

Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin määrääminen toimikaudeksi 2017-2021
- ote: arkistosihteeri Tuija Setälä, hallintosihteeri Arja Leppäkumpu, palkkasihteeri Aulikki Hostila

Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi 2017-2019
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila, tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen

Keskusvaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila, tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen

Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila, tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen

Rakennuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila, tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen, rakennusltk sihteeri Mirja Marttila

Sivistyslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila, palvelupäällikkö Anja Oinonen, sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen, tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen

Teknisen lautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila, tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen, teknisen ltk sihteeri Raili Rimaila

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta toimikaudeksi  2017-2021
- ote: Maanmittauslaitos Mikkeli, valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä

Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiesten vaali toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, Etelä-Savon käräjäoikeus, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä

Poliisin neuvottelukunnan jäsenen nimeäminen toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, Itä-Suomen poliisilaitos, palkkasihteeri Aulikki Hostila

Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokouksen kokousedustajien valinta
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila, Etelä-Savon maakuntaliitto

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen vaali toimikaudeksi 2017-2021
- jätettiin pöydälle, uudelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle

Kymen jätelautakunta, edustajan nimeäminen
- jätettiin pöydälle, uudelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenen vaali toimikaudeksi 2017-2021
- jätettiin pöydälle, uudelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila, Etelä-Savoan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky

Valtuuston kokousten ilmoitustapa ja esityslistan toimittaminen varajäsenille 2017-2021
- ote arkistosihteeri Tuija Setälä

Valtuuston pöytäkirjan nähtävilläolo 2017-2021
- ote: arkistosihteeri Tuija Setälä

Kolmannesvuosiraportti 1-4 / 2017
- ote: pääkirjanpitäjä Eila Lindholm, kirjanpitäjä Anne Pajunen, IT-suunnittelija Jarkko Kinnaslampi, palvelupäällikkö Raili Rimaila, tekninen johtaja Tapio Montonen, hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen

Sisäisten vuokrien tuottovaatimus Mäntyharjun kunnassa
- ote: pääkirjanpitäjä Eila Lindholm, kirjanpitäjä Anne Pajunen, kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari, palvelupäällikkö Raili Rimaila.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.