Kunnanhallitus, kokous 7.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Ruoppauslupahakemus Pienelle Pyhävedelle

MjuDno-2017-594

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää mm. Mäntyharjun kuntaa antamaan lausunnon ruoppauslupahakemuksesta Pienelle Pyhävedelle. Lausunto tulee antaa 31.7.2017 mennessä.

Pieni Pyhävesi -yhdistys ry hakee lupaa Pienen Pyhäveden ja Pyhäveden välisen Poitinjoen ruopaukseen. Yhdistys toteaa, että järviä yhdistävä ainut vesiväylä on niin pahasti umpeutunut, että siitä on muodostunut jo kulkemisen este, mikä vaikuttaa useiden vakituisten ja useiden kymmenien kesäasuntojen virkistyskäyttöön.

Ruoppauksen laajuus ei itsessään edellyttäisi vesioikeudelista lupaa, mutta Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa 24.2.2017 todetaan seuraavaa: "Kuten ELY-keskus on korkeimmalle hallinto-oikeudele 26.8.2014 antamassaan lausunossa todennut, Poitinjokea ei saa ruopata ilman vesioikeudellista lupaa, koska ruoppaus saattaa mm. alentaa Pienen Pyhäveden alivedenkorkeutta ja tällä tavoin lisätä vesistön umpeenkasvua matalilla vesistöalueilla" ja täten kehottaa Pieni Pyhävesi -yhdistystä hakeman vesioikeudellista lupaa.

Etelä-Savon ELY-keskus/Ari Luukkonen on sähköpostise 17.11.2011 Pieni Pyhävesi -yhdistyksen pj. Liisa Sihvolle lähettämässään lausunossa todennut seuraavaa: "Mahdollienn ruoppaus ei tässä valossa ja ennalta arvioiden vaikuttaisi Pienen Pyhäveden vedenkorkeuksiin, joten siltä osin ruoppaukselle ei edellytettäisi vesioikeudellista lupaa". 

Ruoppaus tehtäisiin kondeellisesti kaivamalla Poitinjoen rantaviivan suuntaisesti.

Tekninen johtaja on tutustunut asiakirjoihin ja toteaa, että kunnalla ei ole huomautettavaa ruoppauslupahakemuksen johdosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus toteaa, ettei Mäntyharjun kunnalla ole huomautettavaa ruoppauslupahakemukseen Pienelle Pyhävedelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Tapio Montonen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.