Kunnanhallitus, kokous 7.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Talousarvio 2018 / laadintaohje

MjuDno-2017-613

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Vuoden 2018 talousarvion laadinnan aikataulu on hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2017. Aikataulutuksen mukaan kunnanhallitus antaa elokuussa 2017 ohjeet  toimialoille talousarvion laadinnasta.

Talousarvion rakennetta on käsitelty kunnan johtoryhmässä 31.7.2017. Liitteenä olevan tuloslaskelmamalli perutuu Kuntaliiton arvioon heinäkuulta 2017  kunnan verotulo- ja valtionosuuskehitykestä. Valtionouutta tarkasteltaessa tulee muistaa, että Kiky-sopimuksen kunnille tuoma taloudellinen hyöty ulosmitataan valtionosuuden vähenemisenä. Samoin Mäntyharjun negatiivinen väestökehitys näkyy valtionosuudessa.

Lautakuntien raamien laskennassa  palkkasummat perustuvat vuoden 2017 1-6 kuukausien käytön perusteiseen arvioon lisättynä 0,5%:n korotuksella. Lomarahaleikkauksen vaikutus on huomioitu palkkasummia pienentävänä tekijänä.

Toimintakuluraamin suuruuden arviointi on  vaikeaa, koska   vuoden 2018 valtakunnallisista työehtosopimuksien kustannusvaikutuksista ei ole tietoa, julkisuudessa on esitetty myös puheenvuoroja, joissa tuodaa esille mahdollisuus Kiky-sopimusten säästöpäätösten purkamisesta.
Kunnan talousarvion suurimman yksittäisen  menoerän perusturvapalvelujen kustannusarvio selviää vasta viikolla 38, jolloin Essote:n vuoden 2018 talousarvion pohjaesitys annetaan.

Liitteena olevasta tuloslaskelmamallista käy ilmi, että tulojen pienentyessä ja menojen pysyessä vuoden 2017 tasolla muodostuu tilikauden alijaäämäksi noin 262.000 €. Kunnanhallituksen tulee talousarvion laadintaohjetta antaessaan linjata katetaanko muodostuva alijäämä toimintakulujen supistamisella, toimintatuottojen lisäämisellä vai verojen korotuksin. Alijäämäisenä talousarviota ei voida rakentaa.

Talousarvion tilanteesta ja erityisesti verotuksen tasosta järjestetään 14.8. valtuustokokouksen jälkeen iltakoulu.

Kunnan vuositulokseen olleellisesti vaikuttavaa lomapalkkavelkaa hallitaan parhaiten siten, että vuosilomat pidetään oikea-aikaisesti ja KVTES:n määräysten mukaisesti. Vuosilomia ei saa jättää säästöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päätää, että talousarvio 2018 rakennetaan seuraavista lähtökohdista:

  1. lautakuntien käyttötalousarviot rakennetaan perustuen liittenä olevaan raamilaskelmaan;
  2. investointiraja on 20.000 €;
  3. vuosilomia pidetään vähintään 55 % kesälomakaudella ja seuraavalle vuodelle voi jättää enintään 10 vuosilomapäivää;
  4. virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion määrärahavaraukseen ja henkilöstösuunnitelmaan; 
  5. henkilöstömäärän luontainen poistuma tulee hyödyntää tavoitteena sopeuttaa henkilöstömäärä vastaamaan muuttunutta palvelukysyntää ja kunnan taloudellista kantokykyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

toimialueet, pääkirjanpitäjä, kirjaanpitäjä

Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).