Kunnanhallitus, kokous 7.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2017-2021 ja toimintasäännön hyväksyminen

MjuDno-2017-615

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalaki 28 § Vammaisneuvosto
"Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta."

Vammaisneuvostoa koskeva sääntely on siirretty kuntalakiin vammaispalvelulaista, joka on edelleen vammaispalveluja ja muita vammaisten tukitoimia koskeva erityislaki.
Vammaisneuvoston asettaminen ei aiemmin ollut pakollista, mutta kuntalain mukaan kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Pakollisuuden perusteena on esitetty vammaisten henkiöiden perus- ja ihmisoikeuksia korostavat kansalliset ja kansainväliset linjaukset sekä vammaisneuvostojen aseman yhdenvertaisuus muita väestöryhmiä edustavien vaikuttajatoimielimien kanssa.
Vammaisilla henkilöillä ja heidän omaisillaan ja järjestöillään on oltava vammaisneuvoston kokoonpanossa riittävä edustus. Lain perustelujen mukaan huomiota on myös kiinnitettävä vammaisten henkiöiden omaan osallistumiseen.
Vammaisneuvoston toiminta ja toimintaedellytykset järjestetään samoin kuin nuorisovaltuuston (KuntaL 26 §).
Vammaisneuvosto ei ole KuntaL 30 § mukainen varsinainen toimielin, vaan edustamansa ryhmän oallistumis- ja vaikuttamiskanava. 

Kunnan hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto,  joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä vastaa kunnanhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. hyväksyy Mäntyharjun vammaisneuvoston toimintasäännön liitteen mukaisena. Sääntö tulee voimaan 1.1.2018 alkaen,
  2. toteaa, että vammaisneuvosto toimittaa sääntöjen mukaisesti talousarvioehdotuksen kunnanhallitukselle vuosittain syyskuun loppuun mennessä,
  3. päättää, että vammaisneuvoston sihteerinä toimii hallintosihteeri Arja Leppäkumpu.

 

 

Päätös

Hyväksyttin.

Tiedoksi

Mäntyharjun vammaisneuvoston pj. Leena Hellberg-Tiilikainen, arkistosihteeri Tuija Setälä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.