Kunnanvaltuusto, kokous 30.3.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 9 Oy Woikoski Ab / tehdasalueen asemakaavoitus

MjuDno-2015-940

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tapio Pesonen, tekninen johtaja, tapio.pesonen@mantyharju.fi

Kuvaus

DI Jarmo Mäkelä Karttaako Oy:stä on toimittanut kuntaan 7.5.2019 päivätyn Woikosken tehdasalueen asemakaavan I, 2019 kaavaehdotusasiakirjat. Mäkelä on pyytänyt kaavaehdotuksen käsittelemistä ja nähtäville asettamista kunnasta. Mäntyharjun kunta ja maanomistaja (Oy Woikoski Ab) ovat allekirjoittaneet asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen 30.9.2015.
Asemakaavan vireilletulosta on tiedotettu vuoden 2018 kaavoituskatsauksen yhteydessä (hyväksytty kunnanhallituksessa 7.5.2018 § 69).

Ote katsauksesta, Asemakaavoitus:
"8. Voikosken alueen asemakaava. Voikosken yleiskaavoitustyön pohjalta alueelle aletaan laatia vaiheittaista, maanomistajan tarpeiden mukaisesti jaksotettavaa pääosin teollisuuden tarpeisiin vastaavaa asemakaavaa. Yleiskaavassa on tarkemmin määritelty ensivaiheen kaava-alueet. Voikosken alueen asemakaavan laadinnan käynnistämisestä on allekirjoitettu kaavoituksen käynnistämissopimus maanomistajan ja kunnan kesken."

Seuraavaksi kaavaehdotus tulisi asettaa nähtäville (MRA 27§) ja siitä tulisi pyytää tarvittavat viranomaislausunnot (MRA 28§). Kaava-asiakirjojen nähtäville asettamisesta tulisi tiedottaa osallisia julkisella kuulutuksella. Kaava-alueen lähimpiä (erityisesti ulkopaikkakuntalaisia) maanomistajia ja osallisia tulisi tiedottaa myös kirjeitse kaavaehdotuksen nähtävilläolosta.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Huusari, kiinteistöpäällikkö, jouni.huusari@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy 7.5.2019 päivätyn kaavaehdotuksen,
  2. asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 vrk:n ajaksi (MRA 27 §) ja 
  3. pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kaavaehdotusasiakirjat on pidetty julkisesti nähtävänä (MRL § 65, MRA  § 27) 14.11.-14.12.2019 kunnan asiointipisteessä, verkkosivuilla ja karttapalvelussa. Nähtävänäoloaikana maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaehdotusasiakirjoista.

Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot 16.12.2019 mennessä seuraavilta:
Etelä-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut
Mäntyharjun rakennuslautakunta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Etelä-Savon pelastuslaitos
Suur-Savon Sähkö-yhtiöt

Määräaikana kaavaehdotuksesta saapui kuusi lausuntoa, ei muistutuksia. Lausunnot saatiin seuraavilta: Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Mäntyharjun rakennuslautakunta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Etelä-Savon pelastuslaitos ja Suur-Savon Sähkö-yhtiö.

DI Jarmo Mäkelän vastineet saaduista lausunnoista löytyvät selostusosan kohdasta 4.2.4. Lisäksi Mäkelä on toimittanut kuntaan 5.2.2020 päivätyn kaavaehdotuksen korjattuna (liitteenä kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostusosa liitteineen; tilastolomake ja OAS).

Kaavaehdotuksesta jätetyt lausunnot ovat oheismateriaalina kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot,
  2. hyväksyy DI Jarmo Mäkelän vastineet lausuntoihin sekä
  3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Woikosken tehdasalueen asemakaavan I hyväksymistä (MRL § 52).

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Woikosken tehdasalueen asemakaavan I hyväksymistä (MRL § 52).

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy Woikosken tehdasalueen asemakaavan I  (MRL § 52).