Kunnanvaltuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokousaikataulu 2020

MjuDno-2019-766

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kuntalaki 94 §  Valtuuston kokoontuminen
"Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia  on valmisteltava kiireellisesti.


Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 15 luku Kokousmenettely

114 § Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kunnan toimielinten kokouksissa sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 

118 § Kokousaika ja paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle on laadittu alustava kokousaikataulu vuodelle 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1. esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään vuonna 2020 liitteestä ilmenevän alustavan kokousaikataulun mukaisesti.
Lisäksi valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan KuntaL 94 §:ssä  mainitulla tavalla;

2. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään liitteestä ilmenevän alustavan kokousaikataulun mukaisesti vuonna 2020 sekä tarvittaessa puheenjohtajan määräämänä muuna ajankohtana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto  päättää,​ että valtuuston kokoukset pidetään vuonna 2020 liitteestä ilmenevän alustavan kokousaikataulun mukaisesti.
Lisäksi valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan KuntaL 94 §:ssä  mainitulla tavalla.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Käsitellyt asiat