Rakennuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Oikaisuvaatimus naapurin loma-asunnon laajennuksen rakennusluvasta

MjuDno-2019-640

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistön 507-413-0043-0021 omistaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen rakennusluvasta 19-0190-R, joka on myönnetty vähäisenä poikeamana (MRL 175 §). Oikaisuvaatimuksen ensimmäinen osio koskee rakennuslupahakemuksen hakemuksen liitteenä olleiden asema- ja julkisivupiirustusten tietosisältöä (päämitat), minkä hän on katsonut puutteelliseksi naapurin kuulemisen yhteydessä. Rakennusvalvonta on antanut rakennushankkeeseen ryhtyneelle mahdollisuuden antaa vastineen naapureiden kuulemisessa esitettyihin asioihin, joihin on saatu vastaus. Myös naapurin oikaisuvaatimuksesta on annettu vastinemahdollisuus rakennushankkeeseen ryhtyneelle, hän on antanut vastineen.
Rakennushankkeeseen ryhtynyt on pyytänyt MRL 144 § mukaista aloittamisoikeutta ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta sekä toimittanut alkuperäisen ja allekirjoitetun takausitoumuksen rakennusvalvontaan. MRL 144 §:n mukainen aloittamisoikeus rakennusluvalle 19-0190-R on myönnetty 3.10.2019.

Rakennustarkastaja on tehnyt lupaharkinnan ja -päätöksen rakennusvalvonnassa olleiden kokonaisuuden muodostaneiden asiakirjojen (asema- ja pääpiirustukset sekä rakennushankkeeseen ryhtyneen vastine) pohjalta, niistä on selkeästi voitu todeta laajennuksen mittatiedot sekä tuleva etäisyys naapurin (kiiinteistö 507-413-43-27) rajasta.
Eli oikaisuvaatimuksen jättäneen kiinteistön 507-413-0043-0021 omistajan naapurin kuulemisessa kirjaamat asiat on selvitetty ja oikeelliseksi todettu lupaharkinnassa, joten lupapäätös on ollut mahdollista antaa myönteisenä.

Oikaisuvaatimuksen toinen osio koskee rakennuslupaa 12-0055-R, joka on saanut lainvoiman 7.5.2012 ja loppukatselmoitu 10.6.2013. Rakennustarkastaja on pyydetty (rakennushankkeeseen ryhtynyt, kiinteistön  507-413-43-26 omistaja) käymään todentamassa tämän luvan laajennuksen etäisyys naapurin rajasta, käynti on suoritettu 23.7.2019. Käynnillä on todettu sokkelin olevan lähimmillään noin 3,8 m etäisyydellä kiinteistön 507-413-0043-0021 rajasta, asemapiirustuksessa esitetyn 4 m sijaan. Myös kiinteistön 507-413-0043-0021 omistaja on tämän jälkeen ollut puhelimitse yhteydessä rakennusvalvontaan, hänellä on selvitetty KHO päätökseen 1356/1/19 perustuen ettei asiaan ole haettavissa enää oikaisua koska hanke on loppukatselmuksella 10.6.2013 hyväksytty huomautuksitta.

Lainaus KHO 1356/1/19 perusteluosasta: Maankäyttö- ja rakennuslain 153 §:ssä tarkoitetun loppukatselmuksen suorittaminen on osa rakentamisen viranomaisvalvontaa. Rakennustarkastajan laatima loppukatselmuspöytäkirja, jossa katselmus hyväksytään huomautuksitta, ei mainitun lain 150 §:n 3 momentin säännös huomioon ottaen ole valituskelpoinen päätös.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta hylkää aiheettomana kiinteistön  507-413-0043-0021 omistajan tekemän, 10.10.2019 päivätyn oikaisuvaatimuksen.

Perustelut

Rakennustarkastajalla on ollut riittävät tiedot (hakemus, asema- ja pääpiirustukset sekä saatu lisäselvitys) todeta hankkeen täyttävän Siirlahti-Tervaniemen rakennuskaavan muutos ja laajennus -kaavan ja kunnan rakennusjärjestyksen sekä Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla säädetyissä asetuksissa annettut määräykset, sekä näiden perusteella myöntää rakennuslupa 19-0190-R.

Huomatuksitta loppukatselmoidun rakennusluvan oikaisumahdollisuuksista on korkeimman hallinto-oikeuden päätös (KHO 1356/1/19), jonka mukaan siihen ei voi hakea oikaisua.

Sovelletut säädökset:

  • Siirlahti-Tervaniemen rakennuskaavan muutos ja laajennus, hyväksytty 3.6.1987
  • Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys, tullut voimaan 19.10.2012
  • Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-d §, 120 §, 125 §, 130 §, 131 §, 133 §, 134 §, 135 §, 144 § 150 § ja 153 §

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Rakennushankkeeseen ryhtynyt Oikaisuvaatimuksen tehnyt