Rakennuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Poikkeamislupahakemus saunan laajennukselle vastoin ranta-asemakaavan määräyksiä

MjuDno-2019-611

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistön 507-424-36-100 omistaja on jättänyt Länsi-Korpijärven rantakaavan alueelle sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta poikkeamislupahakemus 22.8.2019. Poikkeamista haetaan Länsi-Korpijärven rantakaavan määräyksistä saunan sallitun kerrosalan ylitykselle. Kaavamääräysten mukaan saunan kerrosala saa olla enintään 15 k-m². Kiinteistöllä on 11 k-m² sauna, joka vaatii korjausrakentamista sekä kiinteistön omistajalla on tarve saunan ympärivuotisestä käytöstä mikä käytännössä edellyttää suurempaa saunarakennusta.
Myös talousrakennusten yhteinen rakennusoikeus (talousrakennukset yhteensä enintään 30 k-m²) tulee ylittymään, mutta kokonaisrakennusoikeus ei ylity.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on MRL 171 §:n mukaisten poikkeamisten ratkaisuvalta siirretty rakennuslautakunnalle.

Lainvoimainen poikkeamispäätös Länsi-Korpijärven rantakaavan määräyksistä mahdollistaa korvata nykyisen saunarakennuksen enintään 30 k-m² suuruisella saunarakennuksella nykyisen saunan mukaiselle etäisyydelle rannasta.

Oheisliitteenä on kartat ja KuntaNet -ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus, joka sisältää hanke-, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharjun rakennuslautakunta myöntää poikkeamisluvan, oheisliitteenä olevan KuntaNet -ohjelmalla valmistellun päätösehdotuksen mukaisesti.

Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi (2) vuotta siitä päivästä lukien, kun se on saanut lainvoiman. Rakennuslupa rakentamiselle on haettava tänä aikana, kuten jatkotoimenpiteissä on ohjeistettu.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 125 §, 171 §, 173 § ja 174 §
Hallintolaki 45 §
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
Länsi-Korpijärven ranta-asemakaava
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 1.3 ja 5.1
Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan ohje; Käyttötarkoituksen muutos/ Poikkeaminen
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019 § 14

 

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus