Rakennuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Rakennuslautakunnan lausunto Woikosken tehdasalueen asemakaava I / kaavaehdotus

MjuDno-2019-741

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun tekninen lautakunta pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa Woikosken tehdasalueen asemakaava I:stä, joka on kaavaehdotusvaiheessa. Lausuntoa pyydetään 16.12.2019 mennessä.

Woikosken tehdasalueen asemakaava I sijaitsee Virransalmentien etelä- ja pohjoispuolella, nykyisestä teollisuusalueesta länteen. Kaavan alueella on kaksi olemassa olevaa varastorakennusta, yksi myymälärakennus sekä tehdas- ja varastorakennusten rauenneet rakennusluvat, joilla on suoritettu rakennuspaikkojen tasausta asemakaavaehdotuksen alueella. Länsiosan rantaosayleiskaavan muutoksessa ja laajennuksessa 2011 on alueelle hyväksytty T/kem -merkintä, jota tällä asemakaavalla on on tarkoitus konkretisoida.

Asemakaavoitettu alue on merkinnällä T/kme-1 (Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue) jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Alueelle saa sijoittaa myös teollisuustoimintaan liittyviä myymälätiloja, joiden osuus voi olla enintään 5 % kerrosalasta. Rakennusoikeuden tehokkuusluku (e) on on 0,2 ja enimmäiskerrosmäärä on kaksi (II). Kaava-aluelle on merkitty myös kulku- ja huoltoyhteyksiin liittyviä merkintöjä, kuten ohjeellisia ajoyhteyksiä, ajoneuvoliittymiä ja maantien alittavia sisäisen huoltoliikenteen yhteyksien kohtia, sekä maantien suoja-alueet, joille rakentaminen edellyttää tieviranomaisen lupaa.

Kaavaehdotuksessa ei ole liitteenä Tukesin ja pelastusviranomaisen lausuntoja ympäristöministeriön ohjekirjeen (YM4/501/2015) mukaisesti, eikä siitä myöskään käy riittävästi ilmi miten edellä mainitun ohjekirjeen edellyttämä vaikutusten arviointi on suoritettu . Tukesin ja pelastusviranomaisen lausunnoilla sekä vaikutusten arvioinnilla voi olla rakentamisen luvitukseen liittyviä vaikutuksia, jotka tulisi olla kaavassa merkitty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta esittää, että Tukesin ja pelastusviranomaisen lausunnot joko liitetään sellaisinaan lopulliseen Woikosken tehdasalueen asemakaava I:een tai niissä mahdollisesti esille tulleet asiat merkitään suoraan kaavaan sekä kirjataan viitattaukset mainittuihin lausuntoihin.

Muilta osin rakennuslautakunnalla ei ole Woikosken tehdasalueen asemakaava I ehdotuksesta ja sen määräyksistä huomautettavaa.

Sovelletut säädökset:
MRL 9 § ja 54 §
Maankäytön ohjekirje YM4/501/2015
Tukes; Kemikaalilaitosten konsultointivyöhykkeet 2.5.2019

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Tekninen lautakunta