Rakennuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Rakennuslupahakemus piharakennuksen/autotallin muuttaminen hevostalliksi sekä aitauksen rakentamiseksi/Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

MjuDno-2019-474

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistön ********* omistaja on jättänyt rakennustarkastajan kehoituksesta rakennuslupahakemuksen talousrakennuksen (38 m²) käyttötarkoituksen muuttamisesta hevostalliksi sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta 1.3.2019. Rakennuspaikka kuluu Kirkonseudun rakennuskaavaan. Hakemuksen mukaan muutostyöt kohdistuvat rakennuksen sisäosiin eikä rakennuksen kantaviin rakenteisiin tehdä muutoksia. Lisäksi haetaan toimenpidelupaa 81 metriä pitkälle aitaukselle, joka rajaa tarhan. Aitauksen korkeudeksi on ilmoitettu 1300 mm. 

Naapureiden kuuleminen on suoritettu 26.6.2019. Kuulemisen johdosta on hakemuksesta jätetty 2 huomautusta.
Huomautuksen hankkeesta ovat jättäneet kiinteistöjen ********* ja ********* omistajat. Naapureiden huomautuksissa on vastustettu talousrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista eläinsuojaksi (hevostalli) sekä vaadittu luvatta rakennetun hevosaitauksen purkamista. Perusteluina huomautuksille on esitetty alueelle luvattoman käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen heidän tietojen mukaan ilmestyneitä pieneläimiä (rotta), hajuhaittoja sekä epäilystä hulevesien aiheuttamista haitoista sekä pohjaveden pilaantumisen riskistä aitauksen sijainnin vuoksi.

Liitteenä KuntaNet -ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus talousrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi hevostalliksi sekä tarhan aitaamiselle. Lupapiirustukset sekä muut suunnitelmat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharjun rakennuslautakunta hyväksyy rakennusluvan liitteenä olevan KuntaNet -ohjelmalla valmistellun päätösehdotuksen mukaisesti.

Sovelletut säännökset:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 21 §, MRL 103 e §, 116 §, 117 §, 121 §, 122 §, 122 a §, 125 §, 126 §, 126 a §, 135 §, 136 §, 138 § ja 145 §
Ympäristönsuojelulaki 17 §
VNa 10.6.2010/588; 4 §, 5 § ja 6 §
VNa 1250/2014; 5 §
Kirkonseudun rakennuskaava
Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Ristiinan, Mäntyharjun, Pertunmaa ja Suomenniemen kunnan ympäristönsuojelumääräykset; 10.2 §
Hallintolaki 45 §
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 22 §/ Rakennuslautakunta ja 23 § Kunnanjohtajan ja toimialan johtajan tehtävät ja toimivalta
Mäntyharjun rakennuslautakunnan päätös § 9/ 2017
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi olemassa olevaa kulkuoikeutta (rasite) ei saa tukkia.

Kunnanhallituksen edustaja Markku Lamponen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

Valmistelija

 • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää Mäntyharjun Rakennuslautakuntaa 8.10.2019 § 47 kiinteistölle 507-413-12-141 myönnetystä rakennusluvasta jätetyn valituksen johdosta :

 1.  Antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista
 2. Liittämään asiakirjoihin alkuperäisinä tai jäljennöksinä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat, joita ovat ainakin:
  - rakennuslupahakemus liitteineen, joita ovat ainakin asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset,
  - selvitys kuulemisesta,  
  - pyydetyt lausunnot
 3. Mikäli rakentamista varten on myönnetty poikkeaminen, tarvitaan myös poikkeamishakemus liitteineen sekä poikkeamispäätös.
 4. Mikäli rakentaminen perustuu voimassa olevaan kaavaan, tarvitaan myös:
  - kaavakartta tai ote siitä värillisenä mittakaavatietoineen ja hyväksymismerkintöineen
  - kaavamerkinnät ja -määräykset kokonaisuudessaan
  - kaavaselotus
  - jos kyse on rakennuslain aikaisesta kaavasta, tieto siitä milloin se on vahvistettu
 5. Laatimaan luettelon lausunnon liitteenä toimitetuista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa viranomaisen hallinto-oikeuteen toimittaman oikeudenkäyntiaineiston.

Lausunto liitteineen pyydetään palauttamaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 16.12.2019 mennessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta antaa lausuntonaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että :

 1. valitus tulee aiheettomana hylätä.
  Perustelut:
  Rakennuslupa 19-0199-R on myönnetty hakemuksen mukaisille liitteille sekä lupapäätös on täydennetty muilla lupamääräyksillä. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennelmat (kuten aita), rakenteet ja rakennukset tulee muuttaa vastaamaan hakemuksen liitteitä ja lupamääräyksiä ennen loppukatselmusta.
  Luvassa on käsitelty ja hyväksytty ne rakennelmat ja rakennukset, joille lupaa on haettu. Muut mahdolliset luvattomat rakennelmat ja rakennukset tulee poistaa ennen loppukatselmusta. Rakennuslupa tarkoittaa myös sitä, että luvassa määrätyt erityissuunnitelmat tulee asiantuntijan tehdä ja toimittaa allekirjoitettuna lupapiste.fi -palveluun ennen töiden toteutusta ja työvaihe-/ loppukatselmuksia.
  Myönteinen lupapäätös on perustunut viranomaisen lausuntoon (ympäristönsuojeluviranomainen), jossa on todettu tontin ja tallirakennuksen soveltuvan hevosten pitoon.
 2. liittää kaikki Itä-Suomen hallinto-oikeuden pyytämät liitteet lausuntoon,
 3. liittää Kehotuksen hakea lupaa luvattomille toimenpiteille tai purkaa ne sekä kehotukseen johtaneet ilmoituksen sekä tarkastusmuistion ja
 4. laatii luettelon lausunnon liitteenä toimitetuista asiakirjoista

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus