Rakennuslautakunta, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Oikaisuvaatimus naapurikiinteistön asuinrakennuksen laajentamisen rakennusluvasta

MjuDno-2019-473

Valmistelija

 • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistölle ********* myönnetty 19.6.2019 § 116 rakennuslupa asuinrakennuksen laajentamiselle (40 k-m²/m³).  Kiinteistö sijaitsee Pyhäveden rannan asemakaavan alueella. Kiinteistön omistaja on suorittanut naapureiden kuulemisen, johon rajanaapuri on jättänyt 6.6.2019 huomautuksen, jossa on pyydetty katselmusta ennen lupakäsittelyä.  Kiinteistöllä on suoritettu naapurikiinteistön pyynnöstä katselmus ennen lupakäsittelyä 18.6.2019, katselmuksen havainnot on kirjattu oheisliitteenä olevan lupapäätöksen perusteluihin.

Rakennuslupa on käsitelty ja myönnetty 19.6.2019. Naapuri on jättänyt rakennusvalvontaan kaksi oheisliitteenä olevaa mielipidettä 24.6.2019 ja 26.6.2019, liittyen hakemukseen ja 18.6.2019 suoritettuun ylimääräiseen katselmukseen (laajennuksen ympäristöön soveltuvuuden arviointi ennen rakennuslupakäsittelyä). Mielipiteissä on pyydetty, että:
1. Laajennuksen tulee noudattaa rakennusjärjestyksen edellyttämää hyvää rakennustapaa.
2. Laajennus ei lisäisi tonttien ahtautta.
3. Rakennustyömaa aidataan.
4. Ilmoitettu, etteivät hyväksy omalle tontillaan rakennusaikaista käyttöä tai liikennöintiä.
5. Vaadittu, että katselmuksella 18.6.2019 suoritetut mittaukset tehdään uudestaan. Heidän mielestä mittaukset ovat olleet epätarkkoja.

Rakennusluvasta, joka on myönnetty 19.6.2019 on rajanaapuri toimittanut oheisliitteenä olevan oikaisuvaatimuksen 8.7.2019 liittyen viranhaltijapäätökseen (Rakennuslupa). Oikaisuvaatimuksessa kysytään, onko rakennustarkastajalla oikeus päättää 40 k-m²/ m² rakennusluvasta ja onko rakennustarkastaja toiminut oikein myöntäessään rakennusluvan heti ympäristöön soveltuvuuden arvioinnista pidetyn ylimääräisen katselmuksen jälkeen? Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että aiotussa rakentamisessa otetaan huomioon aiemmin esitetyt kirjalliset vastineet sekä ilmoitetaan että naapuri ei edelleenkään hyväksy ko. laajennusta.

Rakennushankkeeseen ryhtynyt on 12.8.2019 antanut oheisliitteenä olevan, 7.8.2019 päivätyn vastineen oikaisuvaatimukseen. Vastineessa ilmoitetaan, ettei rakennus tule neljää (4) metriä lähemmäksi rajaa ja rakennus olisi voinut alunperinkin olla samalla etäisyydellä sekä ettei kaava mahdollista takapihan suuntaan laajentamista. Rakennushankkeeseen ryhtynyt on antanut oman näkemyksensä laajennuksen vaikutuksesta naapurin pihaan ja tuonut esiin suunnitteluperusteita, joissa on huomioitu naapurirakennus, sekä luvannut aidata työmaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää asemakaava-alueella, että rakennushanke on asemakaavan mukainen, rakentaminen täyttää MRL 117 §:ssä säädetyt sekä muut MRL:n mukaiset ja sen asetut vaatimukset, rakennus soveltuu paikalle, rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie, vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi sekä rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.

Rakennustarkastaja on hakemuksesta myöntänyt rakennushankkeeseen ryhtyneelle MRL 144 §:n mukaisen aloittamisoikeuden luvan mukaiselle rakentamiselle. Aloittamisoikeus koskee koko rakennushankkeen toteuttamista kokonaan valmiiksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennustarkastaja ehdottaa, että rakennuslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen aiheettomana.

Perusteluina oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle on, että:

 1. Rakennuslautakunta on siirtänyt delegointipäätöksen rakennuslupien käsittelyn toimivallan rakennustarkastajalle kyseisen hakemuksen laajuisten rakennushankkeiden osalta.
 2. Ylimääräisellä katselmuksella ei ole muutettu rakennusluvan mukaista tilannetta, koska lupaa ei ole ollut. Joten siitä ei ole tarvinnut antaa oikaisuvaatimusta ja 14 vuorokauden oikaisuvaatimusaikaa. Katselmuksella todetut asiat on käsitelty lupapäätöksessä, josta asianosaisilla on ollut 14 vuorokautta oikaisuvaatimusaikaa päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuunottamatta.
 3. Rakennushanke on Pyhävedenrannan asemakaavan määräysten mukainen.
 4. Rakennushanke on rakennusjärjestyksen määräysten mukainen.
 5. Lupahakemuksen liitteinä olevat pääpiirustukset sekä lupapäätöksessä vaadituilla erityissuunnitelmilla rakennushankkeeseen ryhtynyt osoittaa, että rakentaminen täyttää MRL 117 §:n vaatimukset.
 6. Laajennuksen on pääpiirustusten ja laajennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioinnin katselmuksella todettu soveltuvan rakennuspaikalle, koska laajennus ei ole merkittävä ja se toteuttaa olemassa olevaa rakennusmassaa. Lisäksi katoksen muuttamien tuulikaapiksi keventää/ katkaisee suoran julkisivun.
 7. Rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie, kunnan ylläpitämä kaavatie ( *********)
 8. Vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävällä tavalla, koska rakennus on liitetty vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesiverkostoon sekä laajennukseen ei tule märkätiloja.
 9. Laajennuksen pääpiirustusten ja laajennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioinnin katselmuksella on rakennustarkastaja todennut ettei sijoitus haittaa tarpeettomasti naapuria eikä vaikeuta naapurikiinteistön kaavan mukaista rakentamista, naapurilla on edelleen mahdollisuus säädösten mukaiseen rakentamiseen omalla kiinteistöllään.
 10. Rakennushankkeeseen ryhtynyt on luvannut aidata rakennustyömaan naapurin mielipiteen mukaisesti.
 11. Sijainti- ja korkeusasemakatselmuksella on tarkemitattu laajennuksen etäisyys rajasta (4050 mm), läsnä on ollut rakennushankkeeseen ryhtyneen ja naapurikiinteistön edustajat sekä vastaava työnjohtaja.
   

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 21 §, 117 §, 120 §, 120 a §, 120 b §, 120 f §, 122 §, 125 §, 130 §. 133 §, 134 §, 135 §, 142 §, 144 § ja 150 §
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 29 §
Hallintolaki 44 § ja 45 §
Pyhävedenrannan asemakaava 22.3.2001 39 §
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 22 §/ Rakennuslautakunta ja 23 §
Kunnanjohtajan ja toimialan johtajan tehtävät ja toimivalta
Mäntyharjun rakennuslautakunnan päätös § 9/ 2017

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

*********

Käsitellyt asiat